Ochrana
osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce: Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise

Nationale

K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice 3, doručovací číslo 370 21
IČ: 00514152
zastoupený Mgr. Petrem Dvořákem, ředitelem podniku
vedený v OR u KS v Českých Budějovicích pod sp.zn. AV 325

(dále jen „BBNP“)

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje BBNP o Vás jako subjektu údajů zpracováváme, jak dlouho je zpracováváme, komu a z jakého důvodu je může předat, a informovat o tom, jaká práva Vám náleží.

Zpracování Vašich osobních údajů jednotlivých subjektů údajů se děje vždy v rozsahu odpovídajícím Vašeho postavení vůči BBNP.

Tyto Zásady jsou účinné od 25.5.2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“).

I. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoliv informace vztahující se k fyzické osobě, kterou lze podle ní identifikovat. Ze strany BBNP může dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy, zejména
 2. akademický titul
 3. jméno a příjmení
 4. datum narození, ev. r.č.
 5. adresa trvalého pobytu
 6. bankovní spojení
 7. podpis
 8. Údaje pro zjištění potřeb a požadavků zákazníka
 9. Cookies
 10. záznamy komunikace
 11. Údaje z monitoringu
 12. Kamerové záznamy z prostor střežených kamerovým systémem Areály BBNP a některé další provozy BBNP jsou střeženy kamerovým systémem z důvodu ochrany oprávněných zájmů BBNP. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou označeny upozorněním.
 13. Údaje nezbytné pro účast ve věrnostních programech nebo programech jim podobných, tedy základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

BBNP vždy zpracovává takto požadované a získané osobní údaje v rámci výše uvedených kategorií pouze k vymezeným účelům zpracování na základě příslušných právních základů zpracování a v odpovídajícím rozsahu, tedy tak, aby zpracování osobních údajů bylo zákonné.

II. Právní základy zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu BBNP nebo na základě zákona, pro jiné pouze na základě souhlasu.

 1. Zpracování je nezbytné z důvodu plnění smlouvy a jednání o smlouvě. Jedná se především o tyto dílčí účely
 2. Jednání o uzavření kupní nebo jiné smlouvy
 3. Uzavření smlouvy, její správa a plnění
 4. Zpracování je nezbytné z důvodu oprávněných zájmů BBNP, v tomto případě zpracovává BBNP údaje zejména v následujících situacích
 5. zpracování údajů nesmluvních stran, tedy údaje osob, které nejsou stranou uzavřené smlouvy, ale jsou ve smlouvě uvedeny nebo s ní svázány (např. odpovědné osoby, kontaktní osoby, avalové, ručitelé)
 6. marketingové aktivity při naplnění podmínky, že subjekt údajů takové zpracování může vzhledem k okolnostem důvodně předpokládat. Subjekt údajů má právo vznést vůči takovému zpracování námitku. Pokud ji vznese, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 7. uchovávání komunikace – BBNP uchovává komunikaci se subjektem údajů, pokud je její zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které probíhají za následujícími účely: plnění smlouvy a z ní plynoucích povinností v případě, kdy subjekt údajů, jehož komunikace s BBNP je uchovávána, není smluvní stranou. Záznamy jsou uloženy a chráněny způsobem, který zajišťuje, že nejsou dostupné neoprávněným osobám a současně BBNP přijal nezbytná opatření zabraňující neoprávněné nakládání s takto uloženými osobními údaji.
 8. kamerové systémy, fyzická a IT bezpečnost – BBNP využívá kamerovou ostrahu, fyzickou ostrahu a zpracovává osobní údaje ze záznamů k následujícím účelům: bezpečnost a ochrana budov a prostor BBNP, ochrana majetku a osob v těchto budovách a prostorech, ochrana dat, prevence, odhalování a vyšetřování trestné činnosti nebo porušení vnitřních předpisů BBNP. BBNP vždy zvažuje rozsah kamerové ostrahy tak, aby nepokrýval větší prostor, než je vyžadováno pro výše uvedené účely.
 9. vyřizování Vašich dotazů, stížností či požadavků,
 10. rozvoj a podpora vlastní obchodní činnosti správce v rámci přímého marketingu.
 11. Zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a to zejména pro
 12. vyřízení reklamací
 13. plnění dalších povinností uložených dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.Zpracování z důvodu plnění smlouvy, oprávněných zájmů správce a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností, po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.
 14. Zpracování na základě souhlasu – jednotlivé dílčí účely zpracování a doby zpracování jsou uvedeny v souhlasech subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, zejména se jedná o souhlas se zasíláním marketingových a obchodních sdělení, účast ve věrnostních a jiných podobných programech. Udělení souhlasu není povinné. Jeho neudělení nemá vliv na zákonná práva subjektu údajů, pouze určitá služba vázaná na poskytnutí souhlasu nemůže být poskytnuta. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Ani odvolání souhlasu se nedotkne zákonných práv subjektu údajů.

III. Kategorie příjemců osobních údajů

BBNP při plnění svých závazků a povinností ze smluv a při svém podnikání využívá odborné služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje subjektů údajů předané BBNP, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od BBNP. Každý takový subjekt je vybírán pečlivě s ohledem na to, aby splňoval zákonné předpoklady, a s každým vybraným subjektem je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou naši smluvní partneři, které potřebujeme k dodržení smluvního vztahu s Vámi, dodavatelé IT, poskytovatelé kurýrní a logistické služby, a pokud je to nutné, tak Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům určeným na ochranu našich práv nebo jiným subjektům, zejm. správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, pokud nám to ukládají právní předpisy.

IV. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce Vaše osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněn/povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.

Pokud však správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u správce uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste mu udělili svůj souhlas s takovým zpracováním nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude správce v případech, kde mu to ukládá obecně závazný právní předpis, archivovat po předepsanou dobu.

V. Způsob zpracování osobních údajů

BBNP zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. BBNP vede evidenci veškerých činností, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů.

VI. Informace o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů od 25.5.2018 dle nařízení

 1. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení)
 2. Subjekt údajů má právo získat od BBNP na základě žádosti
 3. potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje
 4. přístup k nim, pokud je BBNP zpracovává
 5. informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od BBNP opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů, o omezení jejich zpracování a možnosti vznést námitku proti zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, zdroje osobních údajů, pokud tyto nebyly získány od subjektu údajů, o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU
 6. kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 7. V případě opakované žádosti může BBNP za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
 8. Právo na opravu nepřesných údajů (čl. 16 nařízení)
 9. Subjekt údajů má právo na to, aby BBNP opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Současně s tím má subjekt údajů povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit BBNP, že k takové změně došlo. Zároveň je subjekt údajů povinen poskytnout BBNP součinnost v případě zjištění, že osobní údaje o něm zpracovávané nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu s ohledem na technické možnosti.
 10. Právo na výmaz (čl. 17 nařízení)
 11. Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud BBNP neprokáže oprávněné důvody pro jejich zpracování. BBNP má nastaveny mechanismy pro anonymizaci či výmaz osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Subjekt údajů může o výmaz požádat písemně.
 12. Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení)
 13. Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud popírá přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo podá námitku proti jejich zpracování.
 14. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19 nařízení)
 15. Subjekt údajů má právo, aby BBNP oznámil opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů všem příjemcům, kterým byly údaje zpřístupněny, není-li to nemožné nebo nevyžaduje-li to nepřiměřené úsilí. Na základě písemné žádosti subjektu údajů jej BBNP bude informovat o těchto příjemcích.
 16. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení)
 17. Subjekt údajů má právo na základě žádosti získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl BBNP, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat je jinému správci, a to v případě, že:
 18. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě mezi subjektem údajů a BBNP
 19. zpracování se provádí automatizovaně.
 20. Bude-li to technicky proveditelné, může BBNP na žádost subjektu údajů předat osobní údaje přímo určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
 21. Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 22. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení)
 23. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu neoprávněného zájmu BBNP, a to písemně.
 24. Právo na odvolání souhlasu (čl. 7 nařízení)
 25. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat. Odvolání musí být výslovné, srozumitelné a určité.
 26. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (čl. 22 nařízení)
 27. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo.
 28. BBNP neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
 29. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 13 odst.2 písm. d) nařízení)

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VII. Ostatní

Není-li uvedeno jinak, žádosti nebo jiné uplatnění práv subjektu údajů jsou vyhotoveny písemně a zasílají se e-mailem na
gdpr-manager@budvar.cz nebo prostřednictvím doručovatele do sídla BBNP.

BBNP si vyhrazuje právo provádět změny v ochraně osobních údajů. Aktuální verze je vždy publikována na webových stránkách.Podmienky ochrany súkromia Budweiser Budvar SK, s.r.o.

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti Budweiser Budvar SK, s.r.o., so sídlom: Diaľničná cesta 4416/18 Senec 903 01, IČO: 46 332 642, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 75606/B (ďalej len ako „Budvar“ alebo „my“). Pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb použite prosím nižšie uvedené kontaktné údaje:

E-mail: info@budweiserbudvar.sk

Korešpondenčná adresa: Budweiser Budvar SK, s.r.o. Diaľničná cesta 4416/18 Senec 903 01, Slovenská republika

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie našich informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR ako prevádzkovateľa voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Typicky ide najmä o našich zamestnancov alebo o zamestnancov našich obchodných partnerov, klientov alebo dodávateľov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by ste nerozumeli akejkoľvek informácii a/alebo súhrnu informácií uvedených v tomto dokumente nás neváhajte kontaktovať.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje na nasledovné účely a na základe nasledovných právnych základov:

Účel spracúvania

Právny základ

Vysvetlenie

1. Poskytovanie produktov a služieb Budweiser Budvar

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR ak ide o fyzické osoby

Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatváranie, zmeny a plnenie rôznych zmlúv uzatvorených s fyzickými osobami (napr. kúpne zmluvy, či nájomné zmluvy vznikajúce pri priamom odbere našich produktov a/alebo služieb) alebo právnickými osobami resp. našimi obchodnými partnermi (napr. zmluvy o sponzoringu, kúpno-predajné zmluvy, nájomné zmluvy, rámcové obchodné zmluvy, zmluvy o marketingovej spolupráci a pod.). Nevyhnutne pri tom dochádza k spracúvaniu osobných údajov našich zmluvných strán a ich kontaktných osôb a zamestnancov.

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ak ide o právnické osoby

2. Zasielanie marketingovej komunikácie

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Pri zasielaní marketingovej komunikácie sa spoliehame primárne na Váš predchádzajúci súhlas. Marketingová komunikácia sa môže týkať produktov a služieb Budvaru alebo obchodných partnerov Budvaru. Súhlas so zasielaním newslettera získavame napr. prostredníctvom našich webstránok alebo prostredníctvom papierových formulárov. Z odberu noviniek newsletterom je možné sa kedykoľvek odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu. Zároveň môžete kedykoľvek odvolať súhlas, na základe, ktorého Vám zasielame priamu marketingovú komunikáciu.

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách

Marketingovú komunikáciu zameriavame aj na existujúcich zákazníkov, ktorých emailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom podobných tovarov a služieb. Táto komunikácia sa týka len podobných tovarov a služieb. Dané spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem. Z odberu noviniek newsletterom je možné sa kedykoľvek odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu alebo môžete podať voči tomuto spracúvaniu námietku.

3. Cielenie a personalizácia obsahu reklamy

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Cielenie a personalizáciu reklám v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý realizujeme tým, že sa snažíme lepšie porozumieť používateľom našich webstránok. Rovnako chceme lepšie rozumieť trendom a očakávaniam používateľov webstránok pri ich používaní. Dané spracúvanie môže zahŕňať napr. všeobecnú analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; analýzu úspešnosti rôznych marketingových kampaní; rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu). V súlade s recitálom 47 GDPR môžu byť účely priameho marketingu oprávneným záujmom. Ak od nás v súvislosti so spracúvaním tzv. elektronických komunikačných metadát týkajúcich sa používania Vašich zariadení alebo internetového prehliadača vyžaduje právo udelenie súhlasu (napr. pri určitých typoch cookies) umožňujeme Vám udeliť jednoznačným spôsobom informovaný súhlas.

4. Zvyšovanie povedomia v online prostredí

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR GDPR alebo súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach alebo používame súvisiace služby (Facebook, Youtube, Instagram), spoliehame sa na náš oprávnený záujem spočívajúci vo zvyšovaní povedomia o značke Budvar v online prostredí. To zahŕňa aj publikovanie rôznych tlačových správ, PR článkov, rozhovorv, blogov, či iných propagačných textov, v ktorých môžu byť uvedené aj určité osobné údaje. Pri našej účasti na rôznych podujatiach, slávnostiach alebo festivaloch Vás môžeme požiadať o udelenie súhlasu s vyhotovením a zverejnením Vašej fotografie, či videa na tieto účely.

5. Organizovanie spotrebiteľských súťaží

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR /alebo súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Naše spotrebiteľské súťaže sa riadia zmluvnými podmienkami a/alebo štatútom súťaže, ktorá má záväzný resp. zmluvný charakter. Zapojením sa do súťaže akceptujete príslušné zmluvné podmienky a/alebo štatút danej súťaže, pričom všetko spracúvanie nevyhnutné na účely organizovania spotrebiteľských súťaží prebieha na právnom základe plnenia zmluvy. Ak to povaha nami organizovanej súťaže umožňuje môžeme tiež nahradiť zmluvné podmienky v individuálnych prípadoch súhlasom dotknutej osoby, ktorého udelenie bude súčasťou zapojenia sa do niektorých jednoduchších súťaží.

6. Personálno-mzdové účely

Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, čl. 9 ods. 2 psím. b) GDPR

Pri spracúvaní osobných údajov našich zamestnancov pri plnení povinností zamestnávateľa postupujeme v súlade s predpismi pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a odvodov a ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci.

7. Uchovávanie údajov o neúspešných uchádzačoch

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

V prípadoch ak ste neuspeli pri obsadzovaní voľnej pracovnej pozície Vás môžeme na základe Vášho súhlasu kontaktovať v budúcnosti v súvislosti s inou pozíciou na akú ste sa hlásili. Takýto súhlas udeľujete v náš prospech prostredníctvom spoločnosti Profesia (www.profesia.sk).

8. Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

V niektorých prípadoch môžu byť niektorí naši zamestnanci podrobení aplikovaniu kontrolných mechanizmov, ktorými kontrolujeme dodržiavanie pracovnej disciplíny a pracovného poriadku, čo považujeme za náš oprávnený záujem.

9. Plnenie zákonných povinností

Splnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Ide napr. o spracúvanie osobných údajov v pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR, vybavovanie reklamácií, používanie e-schránky v rámci e-governmentu alebo iné zákonné povinnosti.  

10. Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)

Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch (napr. v rámci faktúr).

11. Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a/alebo plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

V niektorých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK), čo považujeme za náš oprávnený záujem. Takéto spracúvanie zahŕňa typickú agendu právneho oddelenia vrátane, komunikácie alebo súčinnosti s orgánmi verejnej moci, uplatňovaním práv v správnych a iných konaniach, prípravou, kontrolou a uchovávaním zmlúv, vymáhaním pohľadávok a pod.

12. Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov

Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Ako prevádzkovateľ máme v zmysle GDPR povinnosť zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Pri zabezpečovaní našej internej IT bezpečnosti môžeme spracúvať osobné údaje nielen niektorých používateľov našich IT systémov pri tzv. logovaní, ale aj návštevníkov webstránok (napr. blokovanie IP adries, z ktorých prebieha kybernetický útok).

13. Vývoj, vylepšovanie a testovanie systémov

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)

Pri vývoji aplikácii pre naše vnútorné potreby môže dochádzať k spracúvaniu rôznych osobných údajov, ktoré spracúvame v našich systémoch a databázach aj pri testovaní, vývoji a vylepšovaní softvéru, ktorý je vyvíjaný na základe našich potrieb pre uľahčovanie a zefektívňovanie našich procesov a obchodnej činnosti. Primerané použitie dát a osobných údajov v bezpečnom testovacom prostredí považujeme za náš oprávnený záujem.

14. Vybavovanie žiadostí

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Pri niektorých žiadostiach – najmä tých zaslaných cez náš kontaktný formulár – spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov v rozsahu potrebnom na vybavenie Vašej žiadosti.

15. Štatistické účely

Právny základ pôvodných účelov v zmysle Čl. 89 GDPR

V súlade podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame osobné údaje získané na vyššie uvedené účely aj na štatistické účely. Výsledkom takého spracúvania nikdy nie sú osobné údaje, ale agregované / anonymné informácie (ako napr. koľko máme zákazníkov alebo ekonomické štatistiky).

Aké sú oprávnené záujmy, ktoré pri spracúvaní osobných údajov sledujeme?

Pri nasledujúcich účeloch sa spoliehame na právny základ oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Nižšie nájdete bližšie vysvetlenie týchto účelov resp. oprávnených záujmov:

Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

Ide najmä o kamerové/dochádzkové a podobné systémy zamerané na kontrolu dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov. Kontrolu dodržiavania pracovnej disciplíny považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý nepriamo vyplýva aj z § 13 ods. 4 Zákonníka práce.

Zasielanie marketingovej komunikácie

V zmysle recitálu 47 GDPR: „Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“ Zasielanie newsletteru existujúcim zákazníkom, resp. kontaktným osobám existujúcich zákazníkov, ktorá sa týka obdobných tovarov a/alebo služieb a ďalšie formy priamej marketingovej komunikácie mimo elektronickej komunikácie považujeme za náš oprávnený záujem.

Cielenie a personalizácia reklamy

Používanie analytických nástrojov pre lepšie pochopenie správania našich potenciálnych zákazníkov a/alebo spotrebiteľov pri používaní našich webstránok považujeme za náš oprávnený záujem.

Zvyšovanie povedomia v online prostredí

Spracúvanie osobných údajov našich fanúšikov, či návštevníkov pri profesionálnom spravovaní našich profilov zriadených na sociálnych sieťach, vrátane využívania služieb prevádzkovateľa sociálnej siete na základe jeho zmluvných podmienok, považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý môže byť kombinovaný s Vašim súhlasom so spracúvaním cookies, príp. iných obdobných digitálnych identifikátorov ako sú pixely.

Poskytovanie tovarov a služieb Budweiser Budvar (pre právnické osoby)

Spracúvanie bežných a kontaktných osobných údajov týkajúcich sa fyzických osôb, ktoré majú vzťah s právnickými osobami, ktoré sú našimi obchodnými partnermi, dodávateľmi a pod. považujeme za náš oprávnený záujem.

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

V ojedinelých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci, čo považujeme za náš oprávnený záujem.

Vývoj, vylepšovanie a testovanie

Ak je nevyhnutne potrebné pre vývoj, vylepšovanie alebo testovanie v bezpečnom prostredí nami vyvíjaných aplikácii použiť aj osobné údaje spracúvané v našich systémoch považujeme to za náš oprávnený záujem.

Na aké marketingové a PR účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Pri zasielaní newsletterov spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe súhlasu alebo oprávneného záujmu (v spojitosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách. Náš marketingový newsletter zameriavame na existujúcich klientov, ktorých kontaktnú emailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom podobných (resp. identických) tovarov a služieb. Z odberu noviniek newsletterom je možné kedykoľvek sa odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v každom marketingovo zameranom emaily. Dané spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem.

Napriek vyššie uvedenému môžeme považovať za potrebné v niektorých prípadoch získavať Váš súhlas alebo privolenie v súvislosti s našimi marketingovými a PR účelmi, typicky na mieste konania daného eventu alebo akcie. Môže ísť napríklad o vyhotovovanie foto alebo video záznamov z rôznych eventov a akcií, na ktorých sa zúčastňujeme. Súhlasy alebo privolenia môžeme získavať explicitne v písomnej podobe alebo odkazom na určité organizačné pokyny týkajúce sa konkrétneho priestoru (napr. foto-stena), v ktorom sa záznamy vyhotovujú.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými zamestnancami našej spoločnosti alebo preverenými tretími stranami. Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci konkrétneho oddelenia, s ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovnými kategóriám príjemcov osobných údajov:

 • materskej spoločnosti - Budějovický Budvar, národní podnik, Česká republika, ak na to existuje právny základ (viď skupinové zdieľanie)
 • našim prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom, najmä v oblasti GPS monitorovacích služieb, vývoja softvéru, marketingu a správy sociálnych sietí;
 • našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, audítorom);
 • mzdovým a účtovným spoločnostiam;
 • poskytovateľom softvérového vybavenia a cloudových služieb;
 • poskytovateľom technickej (IT) a organizačnej (eventové agentúry) podpory našej spoločnosti;
 • prevádzkovatelia sociálnej siete, na ktorej máme zriadený oficiálny profesionálne administrovaný profil;
 • Sociálnej poisťovni, dôchodcovským správcovským poisťovniam, doplnkovým dôchodcovským poisťovniam, zdravotným poisťovniam, Úradu sociálnych vecí a rodiny;
 • poštovým doručovateľom a kuriérskym službám;
 • zamestnancom vyššie uvedených osôb.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (interný personál našej spoločnosti) Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte kontaktovať.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši sub-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek).

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našej skupinovej internej politiky a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel

Všeobecná doba uchovávania osobných údajov

Poskytovanie produktov a služieb Budweiser Budvar

Do ukončenia zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých vzájomných záväzkov

Zasielanie marketingovej komunikácie

Do odvolania súhlasu alebo do podania námietky voči spracúvaniu.

Cielenie a personalizácia obsahu reklamy

Do podania námietky voči spracúvaniu. V prípade, ak ide o spracúvanie na základe súhlasu maximálne do doby jeho odvolania, príp. do zablokovania súborov typu cookies.

Zvyšovanie povedomia v online prostredí

Do podania námietky voči spracúvaniu.

Organizovanie spotrebiteľských súťaží

Do ukončenia súťaže a vysporiadania všetkých záväzkov.

Personálno-mzdové účely

Počas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov dokumentov (spravidla 10 rokov po ukončení pracovného pomeru). Osobný spis zamestnanca uchovávame 70 rokov od jeho narodenia.

Uchovávanie údajov o neúspešných uchádzačov o zamestnanie

2 roky od udelenia súhlasu

Kontrolné mechanizmy

Do riadneho právoplatného ukončenia právnej veci, vrátane vyčerpania a/alebo premlčania nároku na podania riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov, príp. do premlčania nárokov a práv zainteresovaných strán. V prípade evidencie všeobecnej zmluvnej agendy 3 roky pre občianskoprávne zmluvy a 4 roky pre obchodné zmluvy od ich skončenia.

Plnenie rôznych zákonných povinností

Do uplynutia príslušnej zákonnej lehoty alebo do uplynutia nárokov zainteresovaných osôb súvisiacich s plnením povinností

Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)

Do uplynutia zákonnej lehoty a/alebo splnenia zákonnej povinnosti.

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Počas desiatich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh týkajú.

Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov

Maximálne 1 rok

Vývoj, vylepšovanie a testovanie

Do ukončenia vývoja, vrátane vykonania potrebných testov a začatia využívania aplikácie v ostrej prevádzke

Vybavovanie žiadostí

Počas trvania spracúvania osobných údajov na iné účely, pričom nepotrebné údaje sú po vyhotovení potrebných štatistík anonymizované alebo vymazávané.

Štatistické účely

Do ukončenia vyraďovacieho konania v zmysle zákona č.  395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • registráciou na našich stránkach (ako uchádzač o zamestnanie);
 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;
 • komunikáciou s Vami;
 • účasťou na podujatiach organizovaných našou spoločnosťou;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
 • odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.


Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20;
 • Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa čl. 21 GDPR.

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie, účtu alebo webových stránok, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou nižšie uvedeného dodatočného vyhlásenia (všetky informácie sú dobrovoľné) a / alebo nás kontaktujte cez naše kontaktné údaje:

Doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov

Vaše meno a priezvisko:

Kontaktné údaje:

Relevantný účel spracúvania:

Prosím uveďte, akého účelu spracúvania sa Vaša žiadosť týka.

Kontext resp. vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou:

Prosím uveďte, či ste náš zamestnanec, obchodný partner, záujemca o zamestnanie a pod.

Charakter Vašej opravy:

Prosím vysvetlite, či žiadate opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.

Súvislosti Vašej žiadosti o opravu:

Prosím vysvetlite, prečo sa domnievate, že spracúvame Vaše nesprávne alebo neúplne osobné údaje.

Oprava:

Prosím uveďte, ktoré konkrétne osobné údaje požadujete opraviť alebo doplniť.

Toto doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov nám zašlite na info@budweiserbudvar.sk

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky a/alebo služby iných poskytovateľov. Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, či služieb iných Poskytovateľov, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia  sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V  situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie vid napr. komunikácia s platobnou bránou.  Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít umiestnených v datacentrách umiestnených v Slovenskej republike a v Českej republike. V prípade použitia analytických nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď cookies).

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook a Youtube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.  

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Vedenie spoločnosti Budweiser Budvar SK, s.r.o.

Bratislava, 28.12.2018

[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ENREKLAMAČNÝ PORIADOK BUDWEISER BUDVAR

Spoločnosť Budweiser Budvar SK, s.r.o.,. vydáva tento reklamačný poriadok:

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Účelom tohto reklamačného poriadku je stanoviť podmienky reklamácie vád tovaru za účelom zabezpečenia jednotného a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií.
 2. Pre účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie:
 3. „predávajúcim“ obchodná spoločnosť Budweiser Budvar SK, so sídlom Diaľničná cesta 4416/18, 903 01 Senec, IČO:             46332642;
 4. „kupujúcim“ osoba, ktorá zakúpila priamo u predávajúceho tovar ako aj tretie osoby, ktoré zakúpili tovar od kupujúceho;
 5. „tovarom“ potravinársky tovar z kategórie pivo vyrábaný výrobcom Budějovický Budvar n.p.

Článok 2

Právo na uplatnenie reklamácie

 1. Ak sa vyskytne na tovare, ktorý zakúpil kupujúci u predávajúceho vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady tovaru, ktoré sa vyskytli počas záručnej doby (doby spotreby/do dátumu minimálnej trvanlivosti).
 3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
 4. vady tovaru spôsobil kupujúci, jeho zamestnanci a osoby ním poverené alebo konajúce v jeho mene;
 5. vady tovaru boli zistiteľné pri prevzatí tovaru kupujúcim;
 6. vady tovaru spôsobili tretie osoby po tom, čo nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na kupujúceho;
 7. kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel alebo bol na vadu upozornený alebo ak bola pre vadu cena tovaru znížená;
 8. kupujúci tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar zachovať svoje špecifické vlastnosti.
 9. Za vadu nie je možné považovať zmenu vo vlastnostiach tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien, ktoré sú tovaru z dôvodu jeho druhu alebo charakteristiky vlastné ako aj v dôsledku nesprávneho skladovania.
 10. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách.

Článok 3

Podmienky uplatnenia reklamácie a jej vybavenie

 1. Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka kupujúceho.
 2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, a to pri prevzatí tovaru alebo v jeho záručnej dobe, inak právo na reklamáciu zaniká.
 3. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie:
 4. predložiť tovar, ktorého vadu uplatňuje („reklamovaný tovar“);
 5. predložiť doklad o kúpe reklamovaného tovaru;
 6. jasne a zreteľne uviesť, v čom spočíva vada reklamovaného tovaru.
 7. Reklamácie vybavuje obchodný zástupca výrobcu na základe oznámenia kupujúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady.
 8. V prípade, že kupujúci uplatnil právo reklamovať vadu tovaru, obchodný zástupca predávajúceho  o reklamácii rozhodne spravidla ihneď po kontrole reklamovaného tovaru na prevádzke kupujúceho. O vybavení reklamácie sa spíše reklamačný list protokol.
 9. V zložitejších prípadoch rozhoduje predávajúci o reklamácii do 3 pracovných dní odo dňa reklamácie, najdlhšie však v lehote do 30 dní , ak jej vybavenie vyžaduje odborné posúdenie alebo uskutočnenie rozboru. V takýchto prípadoch obchodný zástupca predávajúceho  vystaví reklamačný protokol s vyznačením poznámky „na posúdenie“. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar spolu s reklamačným protokolom odovzdať predávajúcemu , a to prostredníctvom predávajúceho resp. osoby, od ktorej kúpila reklamovaný tovar (kupujúci). Kupujúci je povinný vrátiť reklamovaný tovar za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
 10. v rámci záručnej doby,
 11. s nalepenou čitateľnou etiketou
 12. s obsahom minimálne 80% pôvodného obsahu balenia
 13. s originálnou záklopkou plombou
 14. s Reklamačným protokolom  
 15. V prípade oprávnenej reklamácie sa má za to, že vady tovaru sa vzhľadom na jeho potravinársky charakter považujú za neodstrániteľné a predávajúci vybaví reklamáciu spravidla vrátením zaplatenej kúpnej ceny na základe dobropisu vystaveným predávajúcim. V prípade neuznanej reklamácie t.j. za vadu zodpovedá kupujúci, sa tovar vzhľadom na jeho potravinársky charakter a ochranu zdravia spotrebiteľa nevracia naspäť kupujúcemu.

Článok 4

Ďalšie ustanovenia

 1. Nesprávne zúčtovanie tovaru sa nepovažuje za reklamáciu. V prípade, že kupujúci zistí nesprávne zúčtovanie tovaru, je povinný túto skutočnosť namietnuť bezodkladne po obdržaní faktúry vystavenej predávajúcim.
 2. Zodpovednosť predávajúceho za škody z vád tovaru zahŕňa len skutočnú škodu, ktorej výška je obmedzená kúpnou cenou reklamovaného tovaru. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za ušlý zisk ani za žiadnu nepriamu či následnú škodu.
 3. Zodpovednosť výrobcu tovaru v zmysle ust. zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom nie je ustanoveniami tohto reklamačného poriadku dotknutá.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok je umiestnený na  webovej adrese predávajúceho
  www.budejovickybudvar.cz
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.10.2016.