Ochrana
osobních údajů

Stáhnout soubor
Ikona pro stažení

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJů

1. 4. 2022

Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale (dále jen "Budvar" nebo "my") se zavazuje zabezpečit a spravovat vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony.

Za tímto účelem jsme v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“); předpisy přijatými na ochranu osobních údajů, které jsou součástí práva Spojeného království na základě zákona o vystoupení z Evropské Unie (European Union (Withdrawal) Act) z roku 2018 ("UK GDPR"), a dalšími příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí v zemích, v nichž je společnost Budvar usazena (společně dále "Předpisy  o ochraně osobních údajů") zavedli a tímto vydáváme Zásady ochrany osobních údajů společnosti Budvar (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“). Přečtěte si prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jak používáme a chráníme informace, které nám poskytnete nebo které o vás shromažďujeme při interakci s námi, včetně používání našich webových stránek www.budejovickybudvar.cz, letajicisladek.budejovickybudvar.cz.

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje o vás jako o subjektu údajů zpracováváme, jak vaše údaje používáme, jak dlouho je zpracováváme, jak je uchováváme v bezpečí, komu a z jakého důvodu je můžeme předávat, a informovat vás o vašich právech. Věříme, že vám tyto Zásady ochrany osobních údajů zodpoví všechny vaše dotazy, pokud ale ne, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů (odkaz zde).  

Tyto Zásady ochrany osobních údajů, které vstupují v účinnost dne 1. 5. 2022, mění předchozí verzi, která byla účinná od 25. května 2018. Je možné, že budeme muset Zásady ochrany osobních údajů čas od času aktualizovat tím, že aktualizujeme tuto stránku (a příslušnou pdf verzi). O všech významných změnách vás budeme informovat, ale rádi bychom vám doporučili, abyste se k těmto Zásadám ochrany osobních údajů čas od času vraceli a kontrolovali jejich aktuální znění. Nejnovější verze je vždy zveřejněna na webových stránkách na adrese https://www.budejovickybudvar.cz

1. SUBJEKTY ÚDAJŮ (Čí osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?)

Sami to nezvládneme! V průběhu naší činnosti přicházíme do styku s různými osobami, jejichž osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat. Jednou z nich můžete být i vy, zejména pokud patříte mezi následující osoby:

A. Uživatel webových stránek a další osoba, která se obrací na Budvar

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, když navštívíte naše webové stránky, přihlásíte se k odběru našeho newsletteru (nebo jiných aktualizací), požádáte o informace, komunikujete na sociálních sítích nebo vznesete dotaz prostřednictvím některého z našich online kontaktních formulářů nebo nás sami oslovíte (např. e-mailem, telefonicky, SMS nebo jinými komunikačními metodami).

B. Návštěvník našeho pivovaru a akcí

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat v případě, že navštívíte naše prostory a/nebo se zúčastníte setkání, webinářů, konferencí a dalších akcí, které můžeme pořádat.

C. Náš obchodní partner a/nebo jeho zástupce

V rámci naší obchodní činnosti můžeme shromažďovat osobní údaje týkající se zástupců (např. zaměstnanců) našich současných, minulých a potenciálních zákazníků, prodejců, dodavatelů, investorů a obchodních partnerů, které nám vy nebo vaše společnost (např. jednající jako váš zaměstnavatel/smluvní partner) poskytnete.

D. Uchazeč o zaměstnání, zaměstnanec, spolupracovník

Shromažďujeme také osobní údaje o našich zaměstnancích, spolupracovnících a potenciálních zaměstnancích, nezávislých konzultantech, poradcích a dalším potenciálním personálu, kteří podávají žádosti o zaměstnání (uchazeči o zaměstnání). Tyto subjekty údajů obdrží zvláštní zásady ochrany osobních údajů. Pokud jste takovou osobou a neobdrželi jste zvláštní zásady ochrany osobních údajů nebo si jej přejete obdržet znovu, neváhejte se na nás obrátit (viz kontaktní údaje níže).

Děti - Naše webové stránky a produkty jsou určeny pouze dospělým (s výjimkou návštěv pivovaru a vybraných akcí). Vědomě nevyžadujeme žádné informace od dětí nebo osob mladších než je zákonný věk pro konzumaci alkoholu, ani vědomě nepropagujeme nebo jinak necílíme naše webové stránky nebo naše produkty a služby na děti nebo osoby mladší než je zákonný věk pro konzumaci alkoholu. Pokud zjistíme, že dítě nebo osoba mladší než je zákonem stanovený věk pro konzumaci alkoholu (v zemi nebo na jiném území, kde se v daném okamžiku nachází) navštívila naše webové stránky a/nebo se zaregistrovala k odběru našich služeb (např. newsletteru) bez ověřitelného souhlasu rodičů, okamžitě a bez zbytečného odkladu odstraníme její osobní údaje z našich záznamů, pokud nám platné zákony neukládají povinnost tyto údaje uchovávat.

V následujících oddílech se dozvíte, které údaje o vás shromažďujeme, další podrobnosti o zpracování údajů a jaká jsou vaše práva.

2. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ (Co jsou to osobní údaje? Odkud získáváme vaše osobní údaje? Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Tato část poskytuje obecný přehled o tom, jak a proč společnost Budvar shromažďuje a zpracovává osobní údaje. Informace, které o vás shromažďujeme, a způsob, jakým je používáme, závisí na tom, jak s námi komunikujete. Následující oddíl se zabývá některými konkrétními příklady zdrojů a kategorií osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat a zpracovávat, důvody, proč tak činíme, a právními základy pro takové zpracování.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjektu údajů). Rovněž částečné informace, které mohou v případě shromáždění vést k identifikaci konkrétní osoby, se taktéž považují za osobní údaje.  

Citlivé osobní údaje

Některé osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být podle některých Předpisů o ochraně osobních údajů považovány za citlivé. Můžeme například zpracovávat osobní údaje týkající se vašeho zdravotního postižení a zdravotního stavu, jako jsou vaše stravovací omezení nebo speciální požadavky pro přístup, když se zaregistrujete k účasti na některé z našich akcí a/nebo se jí zúčastníte. Citlivé osobní údaje o vás budeme zpracovávat pouze v případě, že to bude nezbytné a povolené Předpisy o ochraně osobních údajů.

Zdroje osobních údajů

Shromažďujeme osobní údaje přímo od vás nebo osobní údaje vámi vytvořené (např. při prohlížení našich webových stránek). Vaše osobní údaje můžeme také získat od třetí strany (např. od vašeho zaměstnavatele, cestovní kanceláře, referenční agentury atd.) nebo z veřejných zdrojů.  

Účely a právní základy zpracování

Společnost Budvar vždy zpracovává osobní údaje pouze pro stanovené účely zpracování na základě příslušných právních základů (jak je uvedeno níže) a v přiměřeném rozsahu tak, aby zpracování bylo omezeno na nezbytné minimum a bylo v souladu s Předpisy o ochraně osobních údajů.

Naše zpracování se obvykle opírá o jeden nebo více z následujících právních základů:

 • naše oprávněné zájmy – Budvar může shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje pro své vlastní oprávněné obchodní zájmy, jako je propagace svých produktů a služeb, získávání dalších zákazníků, prevence podvodů, zlepšování uživatelských zkušeností a vztahů se zákazníky. Budvar se opírá o oprávněný zájem jako právní základ pro zpracování vašich osobních údajů pouze tehdy, pokud nad tímto zájmem nepřevažují vaše zájmy a základní práva a svobody.
 • plnění (nebo uzavření) smlouvy s vámi – Budvar může potřebovat shromažďovat a zpracovávat údaje, které jsou nezbytné pro účely vyjednávání, uzavření a plnění smlouvy. Bez těchto údajů nebude Budvar schopen takovou smlouvu uzavřít nebo vám poskytnout požadované služby.
 • naše právní povinnost – Budvar může potřebovat shromažďovat a zpracovávat některé vaše osobní údaje, aby splnil povinnosti uložené příslušnými právními předpisy (např. ověření vašeho věku, aby bylo zajištěno dodržování věkových omezení pro konzumaci alkoholu a marketing).
 • váš souhlas – v některých případech může zpracování údajů probíhat pouze tehdy, když nám k tomu dáte souhlas. Konkrétní účely zpracování a doby zpracování budou uvedeny ve vašem souhlasu. Udělení souhlasu nebude povinné. Odmítnutí udělení souhlasu nebude mít vliv na vaše zákonná práva. Může pouze znamenat, že vám nebudeme moci poskytnout určitou službu, která závisí na tom, že nám poskytnete souhlas (např. zasílání marketingového newsletteru). Souhlas lze kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu rovněž nemá vliv na vaše zákonná práva a nemá vliv na platnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu.

Případně vás při shromažďování údajů upozorníme na to, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a zda jste povinni osobní údaje poskytnout, a na možné důsledky neposkytnutí těchto údajů.

Zpracování dat ze strany Budvaru

 • Operace zpracování dat - Budvar zpracovává osobní údaje manuálně a/nebo automatizovaně a vede záznamy o všech činnostech, při nichž jsou osobní údaje zpracovávány. Budvar osobní údaje neprodává.
 • Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování - Budvar neprovádí automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) s právními účinky nebo podobně významnými účinky pro subjekty údajů.
 • Bezpečnost - zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů a zavedli jsme vhodná administrativní, technická, fyzická, smluvní a manažerská opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, krádeží, neoprávněným použitím, zveřejněním nebo úpravou.

3. KONKRÉTNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Osobními údaji, které o vás Budvar zpracovává, mohou být zejména:

A. Uživatelé webových stránek a další osoby komunikující s Budvarem

 • Osobní údaje
  Při návštěvě našich webových stránek, přihlášení k odběru newsletteru nebo aktualizací poskytovaných společností Budvar, žádosti o informace o produktech nebo dotazu prostřednictvím některého z našich online kontaktních formulářů nebo přímém oslovení (např. e-mailem, telefonicky, SMS zprávami nebo jinými způsoby komunikace), shromažďujeme vaše osobní údaje, jako jsou například: jméno, uživatelské jméno, pracovní funkce/pozice, název společnosti vašeho zaměstnavatele, kontaktní údaje (např. e-mailová adresa a telefonní číslo), informace o věku, země a město, kde sídlí vaše společnost/ kde bydlíte, a další osobní údaje, které nám dobrovolně sdělíte ve svých dotazech nebo žádostech, odpovědi, které poskytnete v rámci našich průzkumů, soutěží a dalších interaktivních služeb, a/nebo informace o chování z online prohlížení, e-mailů a sociálních médií (pokud k tomu máme váš souhlas). Můžeme také automaticky shromažďovat informace, které vyplývají z vašeho používání našich webových stránek, jako jsou informace o vašem operačním systému, typu prohlížeče, IP adrese, poloze a další údaje ze souborů cookie (více informací o souborech cookie a konkrétní informace o tomto typu zpracování údajů naleznete na stránce Informace o cookies.)
 • Zdroje osobních údajů
  Vaše osobní údaje můžeme získat přímo od vás (např. při přihlášení k odběru našeho newsletteru nebo při interakci prostřednictvím sociálních médií), z vašeho zařízení nebo prohlížeče.
 • Účely a právní základy zpracování
  Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat pro následující účely:

Účel zpracování

(Proč a k čemu můžeme používat vaše osobní údaje?)

Právní základ

(Jaký je právní základ pro takové zpracování vašich osobních údajů?)

Poskytování našich digitálních služeb vám, navazovaní a spravování našich vztahů

Náš oprávněný zájem (správa webových stránek, marketingový reporting včetně vnitroskupinového, marketingové operace)

Zjištění informací o vašem chování při prohlížení

Náš oprávněný zájem (správa webových stránek)

Váš souhlas* (marketingové operace)

Zajištění bezpečnosti

Náš oprávněný zájem (řízení bezpečnosti, rizik a prevence kriminality)

Právní povinnost (zajištění dodržování věkových omezení pro konzumaci alkoholu, jeho uvádění na trh a marketingové aktivity)

Sdílení informací s reklamními partnery (včetně společností Facebook, Instagram, Google) za účelem propagace našeho zboží

Váš souhlas

Přímý marketing** - abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech, službách a akcích prostřednictvím dopisu, telefonu, e-mailu nebo jiných forem elektronické komunikace.

Náš oprávněný zájem (propagace našeho zboží a služeb)

Váš souhlas*

* V případě, že vás požádáme o souhlas se zpracováním, můžete souhlas odmítnout a můžete jej kdykoli odvolat bez jakýchkoli negativních důsledků.

**Přímý marketing - Pokud ke sdělení marketingových informací použijeme váš e-mail nebo jiné digitální prostředky, požádáme vás o předchozí souhlas, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy (nemusíme vás žádat o souhlas, pokud jste naším stávajícím zákazníkem a marketingové sdělení se týká stejných nebo podobných produktů/služeb).

Z odběru našich marketingových sdělení se můžete kdykoli odhlásit tak, že nás kontaktujete pomocí údajů uvedených na konci Zásad ochrany osobních údajů nebo v případě e-mailového marketingu kliknutím na odhlašovací odkaz uvedený v každém marketingovém e-mailu.

B. Uživatelé webových stránek a další osoby komunikující s Budvarem

 1. Osobní údaje
  V rámci procesu registrace a v průběhu návštěv pivovaru, akcí, setkání, konferencí a dalších událostí, které pořádáme, můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, jako jsou například: jméno, pracovní pozice/funkce, název společnosti vašeho zaměstnavatele/školy/organizace, kontaktní údaje (např. e-mailová adresa a telefonní číslo), adresa sídla vaší organizace/vašeho bydliště, čas a datum vaší návštěvy, fotografie s vaší podobiznou, hlasové a/nebo video nahrávky, záznamy z průmyslových kamer (CCTV).  
 2. Zdroje osobních údajů
  Vaše osobní údaje můžeme získat přímo od vás nebo od třetích stran (např. pokud nám pomáhají tyto akce organizovat nebo je s námi spolupořádají).
 3. Účely a právní základy zpracování
  Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat pro následující účely:

Účel zpracování

(Proč a k čemu můžeme používat vaše osobní údaje?)

Právní základ

(Jaký je právní základ pro takové zpracování vašich osobních údajů?)

Zajištění bezpečnosti

Náš oprávněný zájem (Udržování bezpečnosti, prevence rizik a kriminality)

Organizace akcí

Uzavření/plnění smlouvy s vámi

Náš oprávněný zájem (marketing a management akcí)

Vedení záznamů o návštěvnících našich prostor

Náš oprávněný zájem (marketing a management akcí)

Ověření vašeho věku

Právní povinnost (zajištění dodržování věkových omezení pro konzumaci alkoholu, jeho uvádění na trh a marketingové aktivity)

C. Náš obchodní partner a/nebo jeho zástupce

 1. Osobní údaje
  Když s vámi Budvar naváže obchodní vztah, může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje týkající se obchodních partnerů a jejich zástupců, jako je například: jméno, kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště), informace týkající se zaměstnání a společnosti, údaje o bankovním účtu a finanční informace (včetně historie úvěrů/příjmů), historie transakcí, záznamy o komunikaci a trestné činnosti, přihlašovací údaje k zákaznickému portálu a další informace týkající se podnikání.
 2. Zdroje osobních údajů
  Vaše osobní údaje můžeme získat přímo od vás, od vaší společnosti (např. jednající jako váš zaměstnavatel), od našich subjektů nebo distributorů, od jiných třetích stran, které nám poskytují služby rozvoje podnikání, nebo z veřejných zdrojů.
 3. Účely a právní základy zpracování
  Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat pro následující účely:

Účel zpracování

(Proč a k čemu můžeme používat vaše osobní údaje?)

Právní základ

(Jaký je právní základ pro takové zpracování vašich osobních údajů?)

Navázání a řízení našeho obchodního vztahu

Plnění (nebo uzavření) smlouvy (efektivní plnění našeho smluvního vztahu)

Právní povinnosti

Náš oprávněný zájem (řízení vztahů se zákazníky/dodavateli, uplatňování a obhajoba nároků)

Poskytování/přijímání produktů a služeb

Plnění (nebo uzavření) smlouvy (efektivní plnění našeho smluvního vztahu)

Právní povinnosti

Náš oprávněný zájem (řízení vztahů se zákazníky/dodavateli)

Poznávání a zlepšování produktů/služeb

Náš oprávněný zájem (řízení vztahů se zákazníky/dodavateli)

4. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (S kým sdílíme vaše osobní údaje?)

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s jinými subjekty v rámci skupiny Budvar nebo s třetími stranami, jak je uvedeno níže.

A. V rámci skupiny

Subjekty Budvar (uvedené níže v oddíle 8) mohou získat vaše osobní údaje v případě potřeby pro výše popsané účely zpracování. V závislosti na kategoriích osobních údajů a účelech, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, mohou vaše osobní údaje obdržet různá interní oddělení společnosti Budvar. Například členové našeho obchodního oddělení v příslušné zemi budou vyřizovat vaše dotazy týkající se našich produktů v závislosti na tom, kde sídlí vaše společnost; jiná oddělení v rámci skupiny Budvar mají přístup k některým vašim osobním údajům k nezbytně nutným účelům, například právní oddělení, finanční oddělení nebo interní audit.  Společnost Budvar má uzavřenou dohodu o sdílení údajů v rámci skupiny, která zajišťuje důvěrnost a bezpečnost vašich osobních údajů a dodržování Předpisů o ochraně osobních údajů.

B. Třetí strany

Poskytovatelé služeb jednající naším jménem

Někteří externí poskytovatelé služeb mohou obdržet vaše osobní údaje, aby je zpracovávali podle příslušných pokynů naším jménem, pokud je to nezbytné pro výše popsané účely zpracování, jako například:

 • poskytovatelé IT, jako jsou společnosti, které poskytují software, počítačové služby a/nebo hardware, včetně IT podpory (např. správa dat, správa IT služeb a služby ukládání dat, webhosting, videokonference a/nebo hlasové konference, e-mailové služby, digitální komunikační platformy, společnosti poskytující strojové překlady, poskytovatelé datových analýz atd.);
 • podpůrné služby, tj. společnosti poskytující podpůrné služby pro podnikání (např. poskytovatelé marketingových služeb, dodavatelé poštovních služeb atd.);
 • společnosti, které poskytují finanční správu (např. služby a správu platebních služeb za produkty atd.), a
 • společnosti, které poskytují služby v oblasti školení a organizace akcí (např. dodavatelé školicích platforem, organizátoři akcí atd.).

Každý takový poskytovatel služeb je pečlivě vybírán s ohledem na splnění zákonných požadavků a našich vysokých standardů v oblasti ochrany osobních údajů. Naši poskytovatelé služeb jsou na základě platných právních předpisů a/nebo smlouvy povinni chránit důvěrnost a bezpečnost osobních údajů a používat osobní údaje pouze k poskytování námi požadovaných služeb a v souladu s příslušnými právními předpisy.

5. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Předáváme vaše osobní údaje mimo EHP/UK?)

Vzhledem ke globální povaze naší činnosti se někteří z výše uvedených příjemců osobních údajů mohou nacházet v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), Švýcarsko nebo Spojené království (UK), které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů ve smyslu Předpisů o ochraně osobních údajů v EHP, Švýcarsku nebo UK. Některé třetí země, například Argentina, Kanada, Nový Zéland a Švýcarsko byly oficiálně uznány Evropskou komisí a příslušným vládním orgánem v UK (Secretary of State) jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany.

A. Uvnitř skupiny

Mezinárodní předávání osobních údajů bude probíhat do zemí, kde mají subjekty Budvar své pobočky, včetně Kanady.  Předávání vašich osobních údajů mimo EHP/UK probíhá na základě naší Dohody o sdílení údajů uvnitř skupiny Budvar, která poskytuje záruky ochrany osobních údajů předávaných na jejím základě, jak to vyžadují Předpisy o ochraně osobních údajů.

B. Uvnitř skupiny

Některé třetí strany, s nimiž sdílíme osobní údaje, se nacházejí mimo EHP, Švýcarsko nebo UK ve třetích zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů ve smyslu Předpisů o ochraně osobních údajů v EHP, Švýcarsku nebo UK. Předávání osobních údajů třetím stranám, které se nacházejí v jiných třetích zemích mimo EHP, Švýcarsko nebo UK, probíhá za použití schváleného mechanismu předávání údajů, jako jsou standardní smluvní doložky EU nebo jakékoli příslušné doložky o předávání údajů vydané Ministrem UK nebo Komisařem UK pro informace (a schválené Parlamentem), schválené kodexy chování a osvědčení nebo na základě přípustných zákonných odchylek.    

Pokud chcete získat další informace nebo kopii příslušného mechanismu pro předávání údajů (pokud je k dispozici), obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů (odkaz zde).

6. DOBA UCHOVÁVÁNÍ (Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme?)

Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou například zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a poté po dobu promlčení případných nároků vyplývajících ze smlouvy (na základě platných právních předpisů), zpravidla však nejdéle po dobu 7 let od ukončení platnosti nebo uzavření smlouvy. Po uplynutí této doby společnost Budvar vaše osobní údaje vymaže, pokud není oprávněna/povinna tyto údaje dále zpracovávat na jiném právním základě. Vaše osobní údaje bude Budvar zpracovávat rovněž po dobu trvání jakéhokoli souvisejícího soudního sporu.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, pak tyto osobní údaje uchováváme po dobu nepřesahující dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, nebo do odvolání vašeho souhlasu, pokud není možno uchovávat údaje na základě jiného právního základu.

Pokud to vyžadují platné právní předpisy, budeme veškeré dokumenty obsahující vaše osobní údaje archivovat po stanovenou dobu.

7. VAŠE PRÁVA (Jaká práva můžete uplatnit v souvislosti se svými osobními údaji?)

Za podmínek stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů můžete uplatnit následující práva týkající se vašich osobních údajů (k dalším podrobnostem a k uplatnění vašich práv použijte prosím kontaktní údaje uvedené níže – odkaz zde):  

Přístup

Máte právo získat potvrzení o tom, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a právo získat určité související informace, jakož i právo získat kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme.  

Oprava

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných údajů.  

Vznést námitku

Pokud se při zpracování vašich osobních údajů opíráme o naše oprávněné zájmy, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Pokud toto právo uplatníte, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad vaší námitkou, nebo pokud musíme vaše osobní údaje zpracovávat pro ochranu právních nároků.  

Přenositelnost

Můžete mít právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo je bez překážek předat jiným správcům údajů. Toto právo existuje pouze v případě, že zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo smlouvě a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky.

Omezení zpracování

V určitých případech můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.  

Výmaz

Můžete požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili, (ii) jste odvolali svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování, (iii) jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování je protiprávní nebo je výmaz nutný pro splnění právní povinnosti.

Právo podat stížnost

Pokud máte jakoukoli stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů (odkaz zde) - uděláme vše pro to, abychom problém vyřešili. Můžete podat stížnost u dozorového úřadu a/nebo podat žalobu k soudu, pokud se domníváte, že v důsledku zpracování údajů byla porušena vaše práva chráněná Předpisy o ochraně osobních údajů.

Naším vedoucím dozorovým úřadem je český Úřad pro ochranu osobních údajů (podrobnosti níže), ale stížnost můžete podat u jakéhokoli příslušného dozorového úřadu, například u dozorového úřadu v zemi EHP, Švýcarsku nebo Spojeném království, kde máte bydliště nebo kde došlo ke skutečnosti, která je předmětem stížnosti.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Adresa: Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Web: https://www.uoou.cz/

E-mail: posta@uoou.cz

Telefon: +420 234 665 800 (GDPR infolinka)

Právo na odmítnutí nebo odvolání souhlasu

V případě, že vás požádáme o souhlas se zpracováním, můžete souhlas odmítnout nebo můžete udělený souhlas kdykoli odvolat bez jakýchkoli negativních důsledků. Zákonnost jakéhokoli zpracování vašich osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním vašeho souhlasu, tím nebude dotčena.

8. SPRÁVCI ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE (Kdo je zodpovědný za vaše osobní údaje?)

Naše subjekty, které jsou dceřinými/přidruženými společnostmi společnosti Budvar nebo jsou s ní jinak spojeny, jsou tyto:

Jméno subjektu Budvaru

Kontaktní údaje

Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale

(“Budvar Česká republika”)

adresa sídla: K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice, Česká republika

Identifikační číslo: 00514152

vedená v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. AV 325

Budweiser Budvar SK, s.r.o.

adresa sídla: Galvániho 15/B  Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04

Identifikační číslo: 46332642

BUDWEISER BUDVAR IMPORTGESELLSCHAFT GmbH

adresa sídla: Augsburger Straße 10, DE-99091 Erfurt, Bundesrepublik Deutschland

Identifikační číslo: E9900154

Budweiser Budvar UK Ltd

adresa sídla: 76 Macrae Road, Eden Office Park, Pill, Bristol BS20 0DD, United Kingdom

Identifikační číslo: E9990020

Pokud jste návštěvníkem našich webových stránek, je příslušným správcem údajů společnost Budvar Česká republika.

Pokud jste zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem jednoho nebo více našich subjektů nebo fyzickou osobou spřízněnou s jedním z našich stávajících nebo potenciálních zákazníků, je příslušným správcem údajů subjekt Budvar, který má s vámi/naším zákazníkem smluvní nebo obchodní vztahy.  

Pokud s našimi subjekty uzavřete jakoukoli jinou smlouvu (například o poskytování služeb), bude vaším správcem údajů subjekt Budvar, s nímž smlouvu uzavřete.

Pokud jste návštěvníkem našich prostor nebo akcí, příslušným správcem je subjekt, který se nachází v dané pobočce nebo pořádá danou akci.

V přeshraničních záležitostech a v souvislosti s osobními údaji sdílenými několika našimi subjekty mohou příslušné subjekty fungovat jako společní správci, kteří budou podle potřeby vzájemně spolupracovat, aby splnili naše povinnosti podle Předpisů o ochraně osobních údajů, včetně řešení žádostí subjektů údajů o výkon jejich práv podle Předpisů o ochraně osobních údajů (jak je uvedeno výše).

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hlavním sídlem našich subjektů v EU a v UK pro účely dodržování Předpisů o ochraně osobních údajů je Budvar Česká republika.

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo žádosti týkající se Zásad ochrany osobních údajů, máte stížnost nebo chcete uplatnit některé z výše uvedených práv, můžete nás kontaktovat některým z těchto kanálů:

Email: gdpr-manager@Budvar.cz

Poštovní adresa:

Budějovický Budvar, národní podnik,
Budweiser Budvar, National Corporation,
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale

K. Světlé 512/4
370 04 České Budějovice
Česká republika

Whistlelink:

V případě zjištění porušení těchto Zásad ochrany osobních údajů můžete také využít nezávislou platformu pro oznamování, která je k dispozici na: https://bbudvar.whistlelink.com/

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce: Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise

Nationale

K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice 3, doručovací číslo 370 21
IČ: 00514152
zastoupený Mgr. Petrem Dvořákem, ředitelem podniku
vedený v OR u KS v Českých Budějovicích pod sp.zn. AV 325

(dále jen „BBNP“)

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje BBNP o Vás jako subjektu údajů zpracováváme, jak dlouho je zpracováváme, komu a z jakého důvodu je může předat, a informovat o tom, jaká práva Vám náleží.

Zpracování Vašich osobních údajů jednotlivých subjektů údajů se děje vždy v rozsahu odpovídajícím Vašeho postavení vůči BBNP.

Tyto Zásady jsou účinné od 25.5.2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“).

I. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoliv informace vztahující se k fyzické osobě, kterou lze podle ní identifikovat. Ze strany BBNP může dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy, zejména
 2. akademický titul
 3. jméno a příjmení
 4. datum narození, ev. r.č.
 5. adresa trvalého pobytu
 6. bankovní spojení
 7. podpis
 8. Údaje pro zjištění potřeb a požadavků zákazníka
 9. Cookies
 10. záznamy komunikace
 11. Údaje z monitoringu
 12. Kamerové záznamy z prostor střežených kamerovým systémem Areály BBNP a některé další provozy BBNP jsou střeženy kamerovým systémem z důvodu ochrany oprávněných zájmů BBNP. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou označeny upozorněním.
 13. Údaje nezbytné pro účast ve věrnostních programech nebo programech jim podobných, tedy základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

BBNP vždy zpracovává takto požadované a získané osobní údaje v rámci výše uvedených kategorií pouze k vymezeným účelům zpracování na základě příslušných právních základů zpracování a v odpovídajícím rozsahu, tedy tak, aby zpracování osobních údajů bylo zákonné.

II. Právní základy zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu BBNP nebo na základě zákona, pro jiné pouze na základě souhlasu.

 1. Zpracování je nezbytné z důvodu plnění smlouvy a jednání o smlouvě. Jedná se především o tyto dílčí účely
 2. Jednání o uzavření kupní nebo jiné smlouvy
 3. Uzavření smlouvy, její správa a plnění
 4. Zpracování je nezbytné z důvodu oprávněných zájmů BBNP, v tomto případě zpracovává BBNP údaje zejména v následujících situacích
 5. zpracování údajů nesmluvních stran, tedy údaje osob, které nejsou stranou uzavřené smlouvy, ale jsou ve smlouvě uvedeny nebo s ní svázány (např. odpovědné osoby, kontaktní osoby, avalové, ručitelé)
 6. marketingové aktivity při naplnění podmínky, že subjekt údajů takové zpracování může vzhledem k okolnostem důvodně předpokládat. Subjekt údajů má právo vznést vůči takovému zpracování námitku. Pokud ji vznese, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 7. uchovávání komunikace – BBNP uchovává komunikaci se subjektem údajů, pokud je její zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které probíhají za následujícími účely: plnění smlouvy a z ní plynoucích povinností v případě, kdy subjekt údajů, jehož komunikace s BBNP je uchovávána, není smluvní stranou. Záznamy jsou uloženy a chráněny způsobem, který zajišťuje, že nejsou dostupné neoprávněným osobám a současně BBNP přijal nezbytná opatření zabraňující neoprávněné nakládání s takto uloženými osobními údaji.
 8. kamerové systémy, fyzická a IT bezpečnost – BBNP využívá kamerovou ostrahu, fyzickou ostrahu a zpracovává osobní údaje ze záznamů k následujícím účelům: bezpečnost a ochrana budov a prostor BBNP, ochrana majetku a osob v těchto budovách a prostorech, ochrana dat, prevence, odhalování a vyšetřování trestné činnosti nebo porušení vnitřních předpisů BBNP. BBNP vždy zvažuje rozsah kamerové ostrahy tak, aby nepokrýval větší prostor, než je vyžadováno pro výše uvedené účely.
 9. vyřizování Vašich dotazů, stížností či požadavků,
 10. rozvoj a podpora vlastní obchodní činnosti správce v rámci přímého marketingu.
 11. Zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a to zejména pro
 12. vyřízení reklamací
 13. plnění dalších povinností uložených dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.Zpracování z důvodu plnění smlouvy, oprávněných zájmů správce a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností, po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.
 14. Zpracování na základě souhlasu – jednotlivé dílčí účely zpracování a doby zpracování jsou uvedeny v souhlasech subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, zejména se jedná o souhlas se zasíláním marketingových a obchodních sdělení, účast ve věrnostních a jiných podobných programech. Udělení souhlasu není povinné. Jeho neudělení nemá vliv na zákonná práva subjektu údajů, pouze určitá služba vázaná na poskytnutí souhlasu nemůže být poskytnuta. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Ani odvolání souhlasu se nedotkne zákonných práv subjektu údajů.

III. Kategorie příjemců osobních údajů

BBNP při plnění svých závazků a povinností ze smluv a při svém podnikání využívá odborné služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje subjektů údajů předané BBNP, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od BBNP. Každý takový subjekt je vybírán pečlivě s ohledem na to, aby splňoval zákonné předpoklady, a s každým vybraným subjektem je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou naši smluvní partneři, které potřebujeme k dodržení smluvního vztahu s Vámi, dodavatelé IT, poskytovatelé kurýrní a logistické služby, a pokud je to nutné, tak Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům určeným na ochranu našich práv nebo jiným subjektům, zejm. správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, pokud nám to ukládají právní předpisy.

IV. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce Vaše osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněn/povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.

Pokud však správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u správce uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste mu udělili svůj souhlas s takovým zpracováním nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude správce v případech, kde mu to ukládá obecně závazný právní předpis, archivovat po předepsanou dobu.

V. Způsob zpracování osobních údajů

BBNP zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. BBNP vede evidenci veškerých činností, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů.

VI. Informace o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů od 25.5.2018 dle nařízení

 1. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení)
 2. Subjekt údajů má právo získat od BBNP na základě žádosti
 3. potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje
 4. přístup k nim, pokud je BBNP zpracovává
 5. informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od BBNP opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů, o omezení jejich zpracování a možnosti vznést námitku proti zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, zdroje osobních údajů, pokud tyto nebyly získány od subjektu údajů, o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU
 6. kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 7. V případě opakované žádosti může BBNP za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
 8. Právo na opravu nepřesných údajů (čl. 16 nařízení)
 9. Subjekt údajů má právo na to, aby BBNP opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Současně s tím má subjekt údajů povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit BBNP, že k takové změně došlo. Zároveň je subjekt údajů povinen poskytnout BBNP součinnost v případě zjištění, že osobní údaje o něm zpracovávané nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu s ohledem na technické možnosti.
 10. Právo na výmaz (čl. 17 nařízení)
 11. Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud BBNP neprokáže oprávněné důvody pro jejich zpracování. BBNP má nastaveny mechanismy pro anonymizaci či výmaz osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Subjekt údajů může o výmaz požádat písemně.
 12. Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení)
 13. Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud popírá přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo podá námitku proti jejich zpracování.
 14. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19 nařízení)
 15. Subjekt údajů má právo, aby BBNP oznámil opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů všem příjemcům, kterým byly údaje zpřístupněny, není-li to nemožné nebo nevyžaduje-li to nepřiměřené úsilí. Na základě písemné žádosti subjektu údajů jej BBNP bude informovat o těchto příjemcích.
 16. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení)
 17. Subjekt údajů má právo na základě žádosti získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl BBNP, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat je jinému správci, a to v případě, že:
 18. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě mezi subjektem údajů a BBNP
 19. zpracování se provádí automatizovaně.
 20. Bude-li to technicky proveditelné, může BBNP na žádost subjektu údajů předat osobní údaje přímo určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
 21. Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 22. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení)
 23. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu neoprávněného zájmu BBNP, a to písemně.
 24. Právo na odvolání souhlasu (čl. 7 nařízení)
 25. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat. Odvolání musí být výslovné, srozumitelné a určité.
 26. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (čl. 22 nařízení)
 27. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo.
 28. BBNP neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
 29. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 13 odst.2 písm. d) nařízení)

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VII. Ostatní

Není-li uvedeno jinak, žádosti nebo jiné uplatnění práv subjektu údajů jsou vyhotoveny písemně a zasílají se e-mailem na
gdpr-manager@budvar.cz nebo prostřednictvím doručovatele do sídla BBNP.

BBNP si vyhrazuje právo provádět změny v ochraně osobních údajů. Aktuální verze je vždy publikována na webových stránkách.Podmienky ochrany súkromia Budweiser Budvar SK, s.r.o.

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti Budweiser Budvar SK, s.r.o., so sídlom: Diaľničná cesta 4416/18 Senec 903 01, IČO: 46 332 642, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 75606/B (ďalej len ako „Budvar“ alebo „my“). Pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb použite prosím nižšie uvedené kontaktné údaje:

E-mail: info@budweiserbudvar.sk

Korešpondenčná adresa: Budweiser Budvar SK, s.r.o. Diaľničná cesta 4416/18 Senec 903 01, Slovenská republika

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie našich informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR ako prevádzkovateľa voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Typicky ide najmä o našich zamestnancov alebo o zamestnancov našich obchodných partnerov, klientov alebo dodávateľov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by ste nerozumeli akejkoľvek informácii a/alebo súhrnu informácií uvedených v tomto dokumente nás neváhajte kontaktovať.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje na nasledovné účely a na základe nasledovných právnych základov:

Účel spracúvania

Právny základ

Vysvetlenie

1. Poskytovanie produktov a služieb Budweiser Budvar

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR ak ide o fyzické osoby

Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatváranie, zmeny a plnenie rôznych zmlúv uzatvorených s fyzickými osobami (napr. kúpne zmluvy, či nájomné zmluvy vznikajúce pri priamom odbere našich produktov a/alebo služieb) alebo právnickými osobami resp. našimi obchodnými partnermi (napr. zmluvy o sponzoringu, kúpno-predajné zmluvy, nájomné zmluvy, rámcové obchodné zmluvy, zmluvy o marketingovej spolupráci a pod.). Nevyhnutne pri tom dochádza k spracúvaniu osobných údajov našich zmluvných strán a ich kontaktných osôb a zamestnancov.

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ak ide o právnické osoby

2. Zasielanie marketingovej komunikácie

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Pri zasielaní marketingovej komunikácie sa spoliehame primárne na Váš predchádzajúci súhlas. Marketingová komunikácia sa môže týkať produktov a služieb Budvaru alebo obchodných partnerov Budvaru. Súhlas so zasielaním newslettera získavame napr. prostredníctvom našich webstránok alebo prostredníctvom papierových formulárov. Z odberu noviniek newsletterom je možné sa kedykoľvek odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu. Zároveň môžete kedykoľvek odvolať súhlas, na základe, ktorého Vám zasielame priamu marketingovú komunikáciu.

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách

Marketingovú komunikáciu zameriavame aj na existujúcich zákazníkov, ktorých emailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom podobných tovarov a služieb. Táto komunikácia sa týka len podobných tovarov a služieb. Dané spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem. Z odberu noviniek newsletterom je možné sa kedykoľvek odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu alebo môžete podať voči tomuto spracúvaniu námietku.

3. Cielenie a personalizácia obsahu reklamy

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Cielenie a personalizáciu reklám v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý realizujeme tým, že sa snažíme lepšie porozumieť používateľom našich webstránok. Rovnako chceme lepšie rozumieť trendom a očakávaniam používateľov webstránok pri ich používaní. Dané spracúvanie môže zahŕňať napr. všeobecnú analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; analýzu úspešnosti rôznych marketingových kampaní; rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu). V súlade s recitálom 47 GDPR môžu byť účely priameho marketingu oprávneným záujmom. Ak od nás v súvislosti so spracúvaním tzv. elektronických komunikačných metadát týkajúcich sa používania Vašich zariadení alebo internetového prehliadača vyžaduje právo udelenie súhlasu (napr. pri určitých typoch cookies) umožňujeme Vám udeliť jednoznačným spôsobom informovaný súhlas.

4. Zvyšovanie povedomia v online prostredí

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR GDPR alebo súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach alebo používame súvisiace služby (Facebook, Youtube, Instagram), spoliehame sa na náš oprávnený záujem spočívajúci vo zvyšovaní povedomia o značke Budvar v online prostredí. To zahŕňa aj publikovanie rôznych tlačových správ, PR článkov, rozhovorv, blogov, či iných propagačných textov, v ktorých môžu byť uvedené aj určité osobné údaje. Pri našej účasti na rôznych podujatiach, slávnostiach alebo festivaloch Vás môžeme požiadať o udelenie súhlasu s vyhotovením a zverejnením Vašej fotografie, či videa na tieto účely.

5. Organizovanie spotrebiteľských súťaží

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR /alebo súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Naše spotrebiteľské súťaže sa riadia zmluvnými podmienkami a/alebo štatútom súťaže, ktorá má záväzný resp. zmluvný charakter. Zapojením sa do súťaže akceptujete príslušné zmluvné podmienky a/alebo štatút danej súťaže, pričom všetko spracúvanie nevyhnutné na účely organizovania spotrebiteľských súťaží prebieha na právnom základe plnenia zmluvy. Ak to povaha nami organizovanej súťaže umožňuje môžeme tiež nahradiť zmluvné podmienky v individuálnych prípadoch súhlasom dotknutej osoby, ktorého udelenie bude súčasťou zapojenia sa do niektorých jednoduchších súťaží.

6. Personálno-mzdové účely

Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, čl. 9 ods. 2 psím. b) GDPR

Pri spracúvaní osobných údajov našich zamestnancov pri plnení povinností zamestnávateľa postupujeme v súlade s predpismi pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a odvodov a ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci.

7. Uchovávanie údajov o neúspešných uchádzačoch

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

V prípadoch ak ste neuspeli pri obsadzovaní voľnej pracovnej pozície Vás môžeme na základe Vášho súhlasu kontaktovať v budúcnosti v súvislosti s inou pozíciou na akú ste sa hlásili. Takýto súhlas udeľujete v náš prospech prostredníctvom spoločnosti Profesia (www.profesia.sk).

8. Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

V niektorých prípadoch môžu byť niektorí naši zamestnanci podrobení aplikovaniu kontrolných mechanizmov, ktorými kontrolujeme dodržiavanie pracovnej disciplíny a pracovného poriadku, čo považujeme za náš oprávnený záujem.

9. Plnenie zákonných povinností

Splnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Ide napr. o spracúvanie osobných údajov v pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR, vybavovanie reklamácií, používanie e-schránky v rámci e-governmentu alebo iné zákonné povinnosti.  

10. Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)

Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch (napr. v rámci faktúr).

11. Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a/alebo plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

V niektorých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK), čo považujeme za náš oprávnený záujem. Takéto spracúvanie zahŕňa typickú agendu právneho oddelenia vrátane, komunikácie alebo súčinnosti s orgánmi verejnej moci, uplatňovaním práv v správnych a iných konaniach, prípravou, kontrolou a uchovávaním zmlúv, vymáhaním pohľadávok a pod.

12. Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov

Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Ako prevádzkovateľ máme v zmysle GDPR povinnosť zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Pri zabezpečovaní našej internej IT bezpečnosti môžeme spracúvať osobné údaje nielen niektorých používateľov našich IT systémov pri tzv. logovaní, ale aj návštevníkov webstránok (napr. blokovanie IP adries, z ktorých prebieha kybernetický útok).

13. Vývoj, vylepšovanie a testovanie systémov

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)

Pri vývoji aplikácii pre naše vnútorné potreby môže dochádzať k spracúvaniu rôznych osobných údajov, ktoré spracúvame v našich systémoch a databázach aj pri testovaní, vývoji a vylepšovaní softvéru, ktorý je vyvíjaný na základe našich potrieb pre uľahčovanie a zefektívňovanie našich procesov a obchodnej činnosti. Primerané použitie dát a osobných údajov v bezpečnom testovacom prostredí považujeme za náš oprávnený záujem.

14. Vybavovanie žiadostí

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Pri niektorých žiadostiach – najmä tých zaslaných cez náš kontaktný formulár – spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov v rozsahu potrebnom na vybavenie Vašej žiadosti.

15. Štatistické účely

Právny základ pôvodných účelov v zmysle Čl. 89 GDPR

V súlade podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame osobné údaje získané na vyššie uvedené účely aj na štatistické účely. Výsledkom takého spracúvania nikdy nie sú osobné údaje, ale agregované / anonymné informácie (ako napr. koľko máme zákazníkov alebo ekonomické štatistiky).

Aké sú oprávnené záujmy, ktoré pri spracúvaní osobných údajov sledujeme?

Pri nasledujúcich účeloch sa spoliehame na právny základ oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Nižšie nájdete bližšie vysvetlenie týchto účelov resp. oprávnených záujmov:

Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

Ide najmä o kamerové/dochádzkové a podobné systémy zamerané na kontrolu dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov. Kontrolu dodržiavania pracovnej disciplíny považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý nepriamo vyplýva aj z § 13 ods. 4 Zákonníka práce.

Zasielanie marketingovej komunikácie

V zmysle recitálu 47 GDPR: „Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“ Zasielanie newsletteru existujúcim zákazníkom, resp. kontaktným osobám existujúcich zákazníkov, ktorá sa týka obdobných tovarov a/alebo služieb a ďalšie formy priamej marketingovej komunikácie mimo elektronickej komunikácie považujeme za náš oprávnený záujem.

Cielenie a personalizácia reklamy

Používanie analytických nástrojov pre lepšie pochopenie správania našich potenciálnych zákazníkov a/alebo spotrebiteľov pri používaní našich webstránok považujeme za náš oprávnený záujem.

Zvyšovanie povedomia v online prostredí

Spracúvanie osobných údajov našich fanúšikov, či návštevníkov pri profesionálnom spravovaní našich profilov zriadených na sociálnych sieťach, vrátane využívania služieb prevádzkovateľa sociálnej siete na základe jeho zmluvných podmienok, považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý môže byť kombinovaný s Vašim súhlasom so spracúvaním cookies, príp. iných obdobných digitálnych identifikátorov ako sú pixely.

Poskytovanie tovarov a služieb Budweiser Budvar (pre právnické osoby)

Spracúvanie bežných a kontaktných osobných údajov týkajúcich sa fyzických osôb, ktoré majú vzťah s právnickými osobami, ktoré sú našimi obchodnými partnermi, dodávateľmi a pod. považujeme za náš oprávnený záujem.

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

V ojedinelých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci, čo považujeme za náš oprávnený záujem.

Vývoj, vylepšovanie a testovanie

Ak je nevyhnutne potrebné pre vývoj, vylepšovanie alebo testovanie v bezpečnom prostredí nami vyvíjaných aplikácii použiť aj osobné údaje spracúvané v našich systémoch považujeme to za náš oprávnený záujem.

Na aké marketingové a PR účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Pri zasielaní newsletterov spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe súhlasu alebo oprávneného záujmu (v spojitosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách. Náš marketingový newsletter zameriavame na existujúcich klientov, ktorých kontaktnú emailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom podobných (resp. identických) tovarov a služieb. Z odberu noviniek newsletterom je možné kedykoľvek sa odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v každom marketingovo zameranom emaily. Dané spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem.

Napriek vyššie uvedenému môžeme považovať za potrebné v niektorých prípadoch získavať Váš súhlas alebo privolenie v súvislosti s našimi marketingovými a PR účelmi, typicky na mieste konania daného eventu alebo akcie. Môže ísť napríklad o vyhotovovanie foto alebo video záznamov z rôznych eventov a akcií, na ktorých sa zúčastňujeme. Súhlasy alebo privolenia môžeme získavať explicitne v písomnej podobe alebo odkazom na určité organizačné pokyny týkajúce sa konkrétneho priestoru (napr. foto-stena), v ktorom sa záznamy vyhotovujú.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými zamestnancami našej spoločnosti alebo preverenými tretími stranami. Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci konkrétneho oddelenia, s ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovnými kategóriám príjemcov osobných údajov:

 • materskej spoločnosti - Budějovický Budvar, národní podnik, Česká republika, ak na to existuje právny základ (viď skupinové zdieľanie)
 • našim prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom, najmä v oblasti GPS monitorovacích služieb, vývoja softvéru, marketingu a správy sociálnych sietí;
 • našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, audítorom);
 • mzdovým a účtovným spoločnostiam;
 • poskytovateľom softvérového vybavenia a cloudových služieb;
 • poskytovateľom technickej (IT) a organizačnej (eventové agentúry) podpory našej spoločnosti;
 • prevádzkovatelia sociálnej siete, na ktorej máme zriadený oficiálny profesionálne administrovaný profil;
 • Sociálnej poisťovni, dôchodcovským správcovským poisťovniam, doplnkovým dôchodcovským poisťovniam, zdravotným poisťovniam, Úradu sociálnych vecí a rodiny;
 • poštovým doručovateľom a kuriérskym službám;
 • zamestnancom vyššie uvedených osôb.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (interný personál našej spoločnosti) Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte kontaktovať.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši sub-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek).

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našej skupinovej internej politiky a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel

Všeobecná doba uchovávania osobných údajov

Poskytovanie produktov a služieb Budweiser Budvar

Do ukončenia zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých vzájomných záväzkov

Zasielanie marketingovej komunikácie

Do odvolania súhlasu alebo do podania námietky voči spracúvaniu.

Cielenie a personalizácia obsahu reklamy

Do podania námietky voči spracúvaniu. V prípade, ak ide o spracúvanie na základe súhlasu maximálne do doby jeho odvolania, príp. do zablokovania súborov typu cookies.

Zvyšovanie povedomia v online prostredí

Do podania námietky voči spracúvaniu.

Organizovanie spotrebiteľských súťaží

Do ukončenia súťaže a vysporiadania všetkých záväzkov.

Personálno-mzdové účely

Počas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov dokumentov (spravidla 10 rokov po ukončení pracovného pomeru). Osobný spis zamestnanca uchovávame 70 rokov od jeho narodenia.

Uchovávanie údajov o neúspešných uchádzačov o zamestnanie

2 roky od udelenia súhlasu

Kontrolné mechanizmy

Do riadneho právoplatného ukončenia právnej veci, vrátane vyčerpania a/alebo premlčania nároku na podania riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov, príp. do premlčania nárokov a práv zainteresovaných strán. V prípade evidencie všeobecnej zmluvnej agendy 3 roky pre občianskoprávne zmluvy a 4 roky pre obchodné zmluvy od ich skončenia.

Plnenie rôznych zákonných povinností

Do uplynutia príslušnej zákonnej lehoty alebo do uplynutia nárokov zainteresovaných osôb súvisiacich s plnením povinností

Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)

Do uplynutia zákonnej lehoty a/alebo splnenia zákonnej povinnosti.

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Počas desiatich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh týkajú.

Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov

Maximálne 1 rok

Vývoj, vylepšovanie a testovanie

Do ukončenia vývoja, vrátane vykonania potrebných testov a začatia využívania aplikácie v ostrej prevádzke

Vybavovanie žiadostí

Počas trvania spracúvania osobných údajov na iné účely, pričom nepotrebné údaje sú po vyhotovení potrebných štatistík anonymizované alebo vymazávané.

Štatistické účely

Do ukončenia vyraďovacieho konania v zmysle zákona č.  395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • registráciou na našich stránkach (ako uchádzač o zamestnanie);
 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;
 • komunikáciou s Vami;
 • účasťou na podujatiach organizovaných našou spoločnosťou;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
 • odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.


Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20;
 • Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa čl. 21 GDPR.

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie, účtu alebo webových stránok, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou nižšie uvedeného dodatočného vyhlásenia (všetky informácie sú dobrovoľné) a / alebo nás kontaktujte cez naše kontaktné údaje:

Doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov

Vaše meno a priezvisko:

Kontaktné údaje:

Relevantný účel spracúvania:

Prosím uveďte, akého účelu spracúvania sa Vaša žiadosť týka.

Kontext resp. vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou:

Prosím uveďte, či ste náš zamestnanec, obchodný partner, záujemca o zamestnanie a pod.

Charakter Vašej opravy:

Prosím vysvetlite, či žiadate opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.

Súvislosti Vašej žiadosti o opravu:

Prosím vysvetlite, prečo sa domnievate, že spracúvame Vaše nesprávne alebo neúplne osobné údaje.

Oprava:

Prosím uveďte, ktoré konkrétne osobné údaje požadujete opraviť alebo doplniť.

Toto doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov nám zašlite na info@budweiserbudvar.sk

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky a/alebo služby iných poskytovateľov. Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, či služieb iných Poskytovateľov, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia  sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V  situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie vid napr. komunikácia s platobnou bránou.  Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít umiestnených v datacentrách umiestnených v Slovenskej republike a v Českej republike. V prípade použitia analytických nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď cookies).

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook a Youtube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.  

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Vedenie spoločnosti Budweiser Budvar SK, s.r.o.

Bratislava, 28.12.2018

[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ENREKLAMAČNÝ PORIADOK BUDWEISER BUDVAR

Spoločnosť Budweiser Budvar SK, s.r.o.,. vydáva tento reklamačný poriadok:

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Účelom tohto reklamačného poriadku je stanoviť podmienky reklamácie vád tovaru za účelom zabezpečenia jednotného a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií.
 2. Pre účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie:
 3. „predávajúcim“ obchodná spoločnosť Budweiser Budvar SK, so sídlom Diaľničná cesta 4416/18, 903 01 Senec, IČO:             46332642;
 4. „kupujúcim“ osoba, ktorá zakúpila priamo u predávajúceho tovar ako aj tretie osoby, ktoré zakúpili tovar od kupujúceho;
 5. „tovarom“ potravinársky tovar z kategórie pivo vyrábaný výrobcom Budějovický Budvar n.p.

Článok 2

Právo na uplatnenie reklamácie

 1. Ak sa vyskytne na tovare, ktorý zakúpil kupujúci u predávajúceho vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady tovaru, ktoré sa vyskytli počas záručnej doby (doby spotreby/do dátumu minimálnej trvanlivosti).
 3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
 4. vady tovaru spôsobil kupujúci, jeho zamestnanci a osoby ním poverené alebo konajúce v jeho mene;
 5. vady tovaru boli zistiteľné pri prevzatí tovaru kupujúcim;
 6. vady tovaru spôsobili tretie osoby po tom, čo nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na kupujúceho;
 7. kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel alebo bol na vadu upozornený alebo ak bola pre vadu cena tovaru znížená;
 8. kupujúci tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar zachovať svoje špecifické vlastnosti.
 9. Za vadu nie je možné považovať zmenu vo vlastnostiach tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien, ktoré sú tovaru z dôvodu jeho druhu alebo charakteristiky vlastné ako aj v dôsledku nesprávneho skladovania.
 10. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách.

Článok 3

Podmienky uplatnenia reklamácie a jej vybavenie

 1. Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka kupujúceho.
 2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, a to pri prevzatí tovaru alebo v jeho záručnej dobe, inak právo na reklamáciu zaniká.
 3. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie:
 4. predložiť tovar, ktorého vadu uplatňuje („reklamovaný tovar“);
 5. predložiť doklad o kúpe reklamovaného tovaru;
 6. jasne a zreteľne uviesť, v čom spočíva vada reklamovaného tovaru.
 7. Reklamácie vybavuje obchodný zástupca výrobcu na základe oznámenia kupujúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady.
 8. V prípade, že kupujúci uplatnil právo reklamovať vadu tovaru, obchodný zástupca predávajúceho  o reklamácii rozhodne spravidla ihneď po kontrole reklamovaného tovaru na prevádzke kupujúceho. O vybavení reklamácie sa spíše reklamačný list protokol.
 9. V zložitejších prípadoch rozhoduje predávajúci o reklamácii do 3 pracovných dní odo dňa reklamácie, najdlhšie však v lehote do 30 dní , ak jej vybavenie vyžaduje odborné posúdenie alebo uskutočnenie rozboru. V takýchto prípadoch obchodný zástupca predávajúceho  vystaví reklamačný protokol s vyznačením poznámky „na posúdenie“. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar spolu s reklamačným protokolom odovzdať predávajúcemu , a to prostredníctvom predávajúceho resp. osoby, od ktorej kúpila reklamovaný tovar (kupujúci). Kupujúci je povinný vrátiť reklamovaný tovar za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
 10. v rámci záručnej doby,
 11. s nalepenou čitateľnou etiketou
 12. s obsahom minimálne 80% pôvodného obsahu balenia
 13. s originálnou záklopkou plombou
 14. s Reklamačným protokolom  
 15. V prípade oprávnenej reklamácie sa má za to, že vady tovaru sa vzhľadom na jeho potravinársky charakter považujú za neodstrániteľné a predávajúci vybaví reklamáciu spravidla vrátením zaplatenej kúpnej ceny na základe dobropisu vystaveným predávajúcim. V prípade neuznanej reklamácie t.j. za vadu zodpovedá kupujúci, sa tovar vzhľadom na jeho potravinársky charakter a ochranu zdravia spotrebiteľa nevracia naspäť kupujúcemu.

Článok 4

Ďalšie ustanovenia

 1. Nesprávne zúčtovanie tovaru sa nepovažuje za reklamáciu. V prípade, že kupujúci zistí nesprávne zúčtovanie tovaru, je povinný túto skutočnosť namietnuť bezodkladne po obdržaní faktúry vystavenej predávajúcim.
 2. Zodpovednosť predávajúceho za škody z vád tovaru zahŕňa len skutočnú škodu, ktorej výška je obmedzená kúpnou cenou reklamovaného tovaru. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za ušlý zisk ani za žiadnu nepriamu či následnú škodu.
 3. Zodpovednosť výrobcu tovaru v zmysle ust. zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom nie je ustanoveniami tohto reklamačného poriadku dotknutá.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok je umiestnený na  webovej adrese predávajúceho
  www.budejovickybudvar.cz
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.10.2016.