ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce: Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise 

      Nationale

   K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice 3, doručovací číslo 370 21

   IČ: 00514152

   zastoupený Mgr. Petrem Dvořákem, ředitelem podniku

   vedený v OR u KS v Českých Budějovicích pod sp.zn. AV 325

   (dále jen „BBNP“)

 

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje BBNP o Vás jako subjektu údajů zpracováváme, jak dlouho je zpracováváme, komu a z jakého důvodu je může předat, a informovat o tom, jaká práva Vám náleží.

Zpracování Vašich osobních údajů jednotlivých subjektů údajů se děje vždy v rozsahu odpovídajícím Vašeho postavení vůči BBNP.

Tyto Zásady jsou účinné od 25.5.2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“).

 

I. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoliv informace vztahující se k fyzické osobě, kterou lze podle ní identifikovat. Ze strany BBNP může dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy, zejména
  • akademický titul
  • jméno a příjmení
  • datum narození, ev. r.č.
  • adresa trvalého pobytu
  • bankovní spojení
  • podpis
 2. Údaje pro zjištění potřeb a požadavků zákazníka
  • Cookies
  • záznamy komunikace
 3. Údaje z monitoringu
 4. Kamerové záznamy z prostor střežených kamerovým systémem

  Areály BBNP a některé další provozy BBNP jsou střeženy kamerovým systémem z důvodu ochrany oprávněných zájmů BBNP. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou označeny upozorněním.

 5. Údaje nezbytné pro účast ve věrnostních programech nebo programech jim podobných, tedy základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

 

BBNP vždy zpracovává takto požadované a získané osobní údaje v rámci výše uvedených kategorií pouze k vymezeným účelům zpracování na základě příslušných právních základů zpracování a v odpovídajícím rozsahu, tedy tak, aby zpracování osobních údajů bylo zákonné.

 

 

II. Právní základy zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu BBNP nebo na základě zákona, pro jiné pouze na základě souhlasu.

 1. Zpracování je nezbytné z důvodu plnění smlouvy a jednání o smlouvě. Jedná se především o tyto dílčí účely
  • Jednání o uzavření kupní nebo jiné smlouvy
  • Uzavření smlouvy, její správa a plnění
 2. Zpracování je nezbytné z důvodu oprávněných zájmů BBNP, v tomto případě zpracovává BBNP údaje zejména v následujících situacích
  • zpracování údajů nesmluvních stran, tedy údaje osob, které nejsou stranou uzavřené smlouvy, ale jsou ve smlouvě uvedeny nebo s ní svázány (např. odpovědné osoby, kontaktní osoby, avalové, ručitelé)
  • marketingové aktivity při naplnění podmínky, že subjekt údajů takové zpracování může vzhledem k okolnostem důvodně předpokládat. Subjekt údajů má právo vznést vůči takovému zpracování námitku. Pokud ji vznese, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
  • uchovávání komunikace – BBNP uchovává komunikaci se subjektem údajů, pokud je její zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které probíhají za následujícími účely: plnění smlouvy a z ní plynoucích povinností v případě, kdy subjekt údajů, jehož komunikace s BBNP je uchovávána, není smluvní stranou. Záznamy jsou uloženy a chráněny způsobem, který zajišťuje, že nejsou dostupné neoprávněným osobám a současně BBNP přijal nezbytná opatření zabraňující neoprávněné nakládání s takto uloženými osobními údaji.
  • kamerové systémy, fyzická a IT bezpečnost – BBNP využívá kamerovou ostrahu, fyzickou ostrahu a zpracovává osobní údaje ze záznamů k následujícím účelům: bezpečnost a ochrana budov a prostor BBNP, ochrana majetku a osob v těchto budovách a prostorech, ochrana dat, prevence, odhalování a vyšetřování trestné činnosti nebo porušení vnitřních předpisů BBNP. BBNP vždy zvažuje rozsah kamerové ostrahy tak, aby nepokrýval větší prostor, než je vyžadováno pro výše uvedené účely.
  • vyřizování Vašich dotazů, stížností či požadavků,
  • rozvoj a podpora vlastní obchodní činnosti správce v rámci přímého marketingu.
 3. Zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a to zejména pro
  • vyřízení reklamací
  • plnění dalších povinností uložených dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

   Zpracování z důvodu plnění smlouvy, oprávněných zájmů správce a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností, po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

 4. Zpracování na základě souhlasu – jednotlivé dílčí účely zpracování a doby zpracování jsou uvedeny v souhlasech subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, zejména se jedná o souhlas se zasíláním marketingových a obchodních sdělení, účast ve věrnostních a jiných podobných programech. Udělení souhlasu není povinné. Jeho neudělení nemá vliv na zákonná práva subjektu údajů, pouze určitá služba vázaná na poskytnutí souhlasu nemůže být poskytnuta. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Ani odvolání souhlasu se nedotkne zákonných práv subjektu údajů.

 

 

III. Kategorie příjemců osobních údajů

BBNP při plnění svých závazků a povinností ze smluv a při svém podnikání využívá odborné služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje subjektů údajů předané BBNP, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od BBNP. Každý takový subjekt je vybírán pečlivě s ohledem na to, aby splňoval zákonné předpoklady, a s každým vybraným subjektem je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou naši smluvní partneři, které potřebujeme k dodržení smluvního vztahu s Vámi, dodavatelé IT, poskytovatelé kurýrní a logistické služby, a pokud je to nutné, tak Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům určeným na ochranu našich práv nebo jiným subjektům, zejm. správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, pokud nám to ukládají právní předpisy.

 

IV. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce Vaše osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněn/povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.

Pokud však správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u správce uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste mu udělili svůj souhlas s takovým zpracováním nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude správce v případech, kde mu to ukládá obecně závazný právní předpis, archivovat po předepsanou dobu.

 

V. Způsob zpracování osobních údajů

BBNP zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. BBNP vede evidenci veškerých činností, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů.

 

VI. Informace o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů od 25.5.2018 dle nařízení

 1. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení)

  Subjekt údajů má právo získat od BBNP na základě žádosti

  • potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje
  • přístup k nim, pokud je BBNP zpracovává
  • informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od BBNP opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů, o omezení jejich zpracování a možnosti vznést námitku proti zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, zdroje osobních údajů, pokud tyto nebyly získány od subjektu údajů, o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU
  • kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  V případě opakované žádosti může BBNP za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 2. Právo na opravu nepřesných údajů (čl. 16 nařízení)

  Subjekt údajů má právo na to, aby BBNP opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Současně s tím má subjekt údajů povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit BBNP, že k takové změně došlo. Zároveň je subjekt údajů povinen poskytnout BBNP součinnost v případě zjištění, že osobní údaje o něm zpracovávané nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu s ohledem na technické možnosti.

 3. Právo na výmaz (čl. 17 nařízení)

  Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud BBNP neprokáže oprávněné důvody pro jejich zpracování. BBNP má nastaveny mechanismy pro anonymizaci či výmaz osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Subjekt údajů může o výmaz požádat písemně.

 4. Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení)

  Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud popírá přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo podá námitku proti jejich zpracování.

 5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19 nařízení)

  Subjekt údajů má právo, aby BBNP oznámil opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů všem příjemcům, kterým byly údaje zpřístupněny, není-li to nemožné nebo nevyžaduje-li to nepřiměřené úsilí. Na základě písemné žádosti subjektu údajů jej BBNP bude informovat o těchto příjemcích.

 6. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení)

  Subjekt údajů má právo na základě žádosti získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl BBNP, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat je jinému správci, a to v případě, že:

  • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě mezi subjektem údajů a BBNP
  • zpracování se provádí automatizovaně.

  Bude-li to technicky proveditelné, může BBNP na žádost subjektu údajů předat osobní údaje přímo určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

  Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení)

  Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu neoprávněného zájmu BBNP, a to písemně.

 8. Právo na odvolání souhlasu (čl. 7 nařízení)

  Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat. Odvolání musí být výslovné, srozumitelné a určité.

 9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (čl. 22 nařízení)

  Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo.

  BBNP neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 13 odst.2 písm. d) nařízení)

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz ).

 

VII. Ostatní

Není-li uvedeno jinak, žádosti nebo jiné uplatnění práv subjektu údajů jsou vyhotoveny písemně a zasílají se e-mailem na
gdpr-manager=zavinac=budvar.cz nebo prostřednictvím doručovatele do sídla BBNP.

 

BBNP si vyhrazuje právo provádět změny v ochraně osobních údajů. Aktuální verze je vždy publikována na webových stránkách.