Internes Anitkorruptionsprogramm

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ
PROGRAM

Cíl

Obecným cílem interního protikorupčního programu (dále jenIPP) podniku je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního ařídícího systému takové prvky, které již svým charakterem v maximální možnémíře brání vzniku potenciálního korupčního prostředí.

Hlavním cílem IPP podniku je vymezit v jednotlivých útvarechpodniku oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčovákorupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídících mechanismůz hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formouimplementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit.

Mezi dílčí cíle IPP podniku patří tyto: 

 • snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovatpravděpodobnost jejího odhalení
 • odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšovánípravděpodobnosti odhalení
 • nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivníodhalování korupčního jednání
 • minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránitopakování obdobného korupčního scénáře
 • zdokonalovat IPP podniku a umožnit koordinaciprotikorupčních aktivit

IPP není jednorázovým aktem. Jedná se o protikorupčnímateriál, který musí reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základěmusí být operativně aktualizován.

Preambule

Pojem korupce vychází z latinského slovesa corrumpere, kteréznamená kazit, nalomit, oslabit, znetvořit či podplatit. Korupce je obecněchápana jako zneužívání pravomoci osobami ve veřejných funkcích, které směřujek získání nepatřičných výhod za účelem soukromého obohacení. Nejčastěji seprojevuje úplatkářstvím. V širším slova smyslu pojem korupce zahrnuje veškeréchování funkcionářů a zaměstnanců, které se odchyluje od formálně stanovených akodifikovaných povinností za účelem dosažení soukromého finančního čistatusového zisku prostřednictvím pravomocí, které jim byly svěřeny.

Korupce je nebezpečný společenský jev, který způsobujespolečnosti nemalé ekonomické i morální škody. V Preambuli Trestněprávní úmluvyo korupci je zdůrazněno, že korupce ohrožuje zákonnost, demokracii a lidskápráva, podrývá dobrý způsob vlády, zásady solidnosti a sociální spravedlnosti,zkresluje konkurenceschopnost, brzdí ekonomický rozvoj a ohrožuje stabilitudemokratických institucí a morální základy společnosti. Tuto úmluvu ratifikovalaČeská republika jako členský stát Rady Evropy.

Ke korupci v podniku může docházet zejména u útvarů, kterémají rozhodovací pravomoci a mohou ovlivnit zejména nákup materiálu a služeb,přidělování podpory, odprodej majetku nebo obsazování pracovních míst. Rizikovzniku korupce může být u osob, které disponují důležitými informacemi, jejichžfunkční postavení v rámci podniku umožňuje ovlivnit rozhodovací procesy, ať užv přímé linii nadřízenosti a podřízenosti, nebo po linii výše postavení v rámcihierarchie funkcí a s tím spojených kontaktů.

VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU

Vytváření a posilování protikorupčního prostředí v podnikuje jedním ze základních pilířů IPP. Hlavními nástroji pro budování takovéhoprostředí je osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivnípropagace etických zásad, kontrola jejich dodržování a nastavení důvěryhodnéhomechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumízejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochranymajetku podniku a státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržováníetických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důrazna prošetřování podezření z korupčního jednání a na vyvození adekvátníchopatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Jednou z hlavních forem propagace protikorupčního jednánílze doporučit aktivní vystupování vedoucích zaměstnanců na školících akcíchzaměřených na protikorupční problematiku. Zaměstnanci se tak osobně setkávají sprotikorupčním vystupováním svých nadřízených, případně jsou seznamováni skonkrétními příklady z praxe své organizace včetně jejich řešení a důsledků.

ÚKOLY

 • Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.
 • Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci
 • Termín: průběžně, trvale 

Na poradách na všech úrovních řízení zhodnocovat spodřízenými zaměstnanci korupční situaci na pracovišti. Podřízené zaměstnanceseznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovištistaly. Sdílet způsob jejich řešení a důsledky.

 • Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci
 • Termín: průběžně, trvale

Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a navyvození adekvátních opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

 • Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci
 • Termín: průběžně, trvale

PROTIKORUPČNÍ ETICKÝ KODEX

Účinný od 1.1.2019

Schválil: Mgr. Petr Dvořák, ředitel podniku

Preambule

Protikorupční etický kodex (dále jen „Kodex“) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Budějovického Budvaru, národní podnik (dále jen „podnik“), ve vztahu ke střetu zájmů, poskytování a přijímání darů, zneužití postavení či v boji proti korupci a úplatkům, které jsou stanoveny zákoníkem práce, dalšími platnými právními předpisy, interními předpisy podniku a základními pravidly slušnosti.

Účelem Kodexu je podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců podniku ve vztahu k podniku, zákazníkům i spolupracovníkům, a vytvářet prostředí, které je odolné korupci.

Obecné zásady

 1. Zaměstnanec vykonává svou práci v souladu s platnými právními předpisy, interními předpisy a plní příkazy k výkonu práce. Každý zaměstnanec respektuje v mezích právních předpisů cíle, koncepce a priority podniku.
 2. Zaměstnanec vykonává práci na vysoké odborné úrovni, kterou je povinen si průběžně prohlubovat, rozvíjet a doplňovat. Zaměstnanec sleduje vývoj ve svém oboru.
 3. Zaměstnanec respektuje znalosti a zkušenosti jiných odborníků a účinně je využívá pro svůj odborný růst. Vytváří kooperativní a kolegiální prostředí, dbá na rozvoj vztahů a podporuje vzájemnou otevřenost a vstřícnost.
 4. Zaměstnanec jedná korektně s ostatními zaměstnanci, zákazníky, partnery podniku i se soukromými osobami.
 5. Při výkonu své práce jedná zaměstnanec profesionálně a nestranně, bez sledování osobního prospěchu tak, aby neohrozil dobrou pověst a důvěryhodnost podniku.
 6. Zaměstnanec při svém jednání za podnik a při reprezentaci podniku postupuje vždy v souladu se zákony, požadavky občanské slušnosti i v souladu s pravidly společenské etikety.

Článek 2

Střet zájmů

 1. Zaměstnanec předchází situacím, které by vedly ke střetu jeho osobních zájmů s jeho postavením zaměstnance. Za osobní zájem se považuje každá případná výhoda pro zaměstnance, osoby blízké a fyzické a právnické osoby, se kterými má osobní, obchodní, pracovní nebo politické vztahy.
 2. Zaměstnanec se nezúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje. Není-li si jistý, zda je činnost s výkonem práce slučitelná, projedná to se svým přímým nadřízeným.

Článek 3

Zneužití pracovního postavení

 1. Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu své práce v podniku, ke svému osobnímu prospěchu ani prospěchu jiných osob. Nesnaží se ovlivnit pro soukromé účely žádnou osobu či instituci tím, že by zneužil svého pracovního postavení. Je jeho povinností vyhnout se střetu zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat.
 2. Zaměstnanec neuvádí nikoho vědomě v omyl.
 3. Zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje žádné přednostní nebo jiné zvýhodnění spojené s jeho pracovní činností.

Článek 4

Nakládání se svěřenými prostředky

 1. Se svěřenými prostředky nakládá zaměstnanec efektivně a ekonomicky. Finanční zdroje a zařízení, které mu byly svěřeny, využívá maximálně hospodárně.

Článek 5

Mlčenlivost a informování veřejnosti

 1. Zaměstnanec zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce a které by mohly poškodit nebo ohrozit činnost podniku. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti související s podezřením na korupční jednání.
 2. Zaměstnanec zachovává mlčenlivost o všech údajích, které se dozvěděl při výkonu práce, zejména o osobních údajích nebo utajovaných skutečnostech, pokud není této skutečnosti zbaven.
 3. Informace o činnosti podniku, jakož i další informace určené veřejnosti, sděluje za podnik zaměstnanec, který je k tomu určen.

Článek 6

Dary a jiné nabídky

 1. Zaměstnanec nepřijímá žádné pozornosti, dary, úsluhy ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jeho rozhodování, narušit profesionální přístup zaměstnance nebo které by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je součástí jeho pracovní náplně. Zaměstnanec  se přímo ani nepřímo nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako požadování či přijímání výhod za účelem vlastního prospěchu či obohacení.
 2. Zaměstnanec je povinen vždy odmítnout dary s výjimkou darů podle bodu 3 tohoto článku a veškeré finanční prostředky v jakékoliv výši a měně.
 3. Dary a jiné předměty, které jsou součástí společenského bontonu (např. drobné reklamní a propagační předměty, květiny, knihy a jiné tištěné dokumenty), jsou mu úměrné svým účelem i hodnotou a jsou poskytovány v rámci oficiálního pracovního jednání, nejsou považovány za úplatek. Při pochybnostech zaměstnance o charakteru a ceně takového daru informuje zaměstnanec přímého nadřízeného.
 4. Pokud hodnota daru nebo jiného předmětu dle předchozího odstavce tohoto článku (a to včetně drobných opakovaných darů nebo jiných předmětů od téhož dárce nebo v téže záležitosti v blízké časové souvislosti) přesahuje svou celkovou hodnotou částku 500,- Kč, je zaměstnanec povinen o přijetí takového daru nebo předmětu (dále společně jen „dar“) vyhotovit záznam. V záznamu uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení dárce/dárců, popis daru, důvod obdarování a datum obdarování. Vzor záznamu o přijetí daru je uveden v příloze č. 1. Podepsaný záznam pak zaměstnanec doručí na sekretariát ŘP, kde budou záznamy uchovávány a spravovány.
 5. Jakékoliv korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému přímému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestném řízení. Zaměstnanec je povinen taktéž bezodkladně oznámit svému přímému nadřízenému nabídnutí či získání neoprávněné výhody.
 6. Předpokládá-li zaměstnanec jednání s rizikem korupce nebo podvodu, vede je za přítomnosti minimálně jednoho svého spolupracovníka. O takovém jednání vyhotoví zaměstnanec záznam, v němž uvede jméno, a příjmení osob, s nimiž jednal, jméno a příjmení dalších osob, které byly jednání přítomny, popis a účel jednání a důvod, pro který předpokládá riziko korupce nebo podvodu. Tento záznam předá svému přímému nadřízenému. Přímý nadřízený záznam posoudí a zjistí-li, že jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu, podá oznámení orgánu činnému v trestním řízení.

Článek 7

Etická komise

 1. Zřizuje se Etická komise jako poradní orgán ředitele podniku.
 2. Etická komise (dále jen „Komise“) projednává podezření na nepřípustné jednání v rámci podniku, vyhodnocuje dodržování Kodexu zaměstnanci a navrhuje další postup v případě prokázání spáchání nepřípustného jednání, pokud není postup upraven jinými právními či vnitřními předpisy.
 3. Komise má 3 členy (předsedu a 2 další členy) jmenované ředitelem podniku z řad zaměstnanců podniku.
 4. Komise si při svém šetření vždy vyžádá vyjádření dotčeného zaměstnance. Je-li dotčeným zaměstnancem člen Komise, neúčastní se projednávání své věci s výjimkou vyjádření.
 5. Členové Komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí při výkonu své funkce.
 6. Předseda Komise zajistí zabezpečení podkladů pro jednání Komise i dalších informací týkajících se případů projednávaných Komisí tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 7. Etická komise průběžně kontroluje práci vyšetřovatele ustanoveného pro prošetření podezření na korupci.

článek 8

Závěrečná ustanovení

 1. Tento Kodex je závazný pro všechny zaměstnance podniku, kteří jsou k němu v pracovním poměru, a pro zaměstnance vykonávající činnost pro podnik na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 2. Porušení jednotlivých ustanovení tohoto Kodexu může být posuzováno jako porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru.

V Českých Budějovicích dne 17.12.2018

Mgr. Petr Dvořák, ředitel podniku

SYSTÉM PRO OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Systém pro oznámení podezření na korupci

Pro podání písemného oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání byla zřízena pevná uzamykatelná schránka umístěná na budově č.p. 2249, ulice Kněžskodvorská, České Budějovice (u vchodu do budovy, v níž ordinuje lékař MUDr. Piskač).

Pro podání oznámení v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty korupce@budvar.cz .

Pro podání ústního oznámení byla zřízena protikorupční telefonní linka se záznamníkem: 387705158.

Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně i neanonymně. Oznamovatel má právo na utajení totožnosti, pokud o to v oznámení požádá. Vyšetřovatel postupuje při prošetření podání tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

 • identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,
 • podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
 • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

Ochrana oznamovatelů

Žádné oznámení podezření na korupci učiněné v rámci systému popsaného výše nebude postihováno, a to ani nepřímo. Oznamování je podřízeno principu ochrany oznamovatele, které zajišťuje podporu a ochranu osobám, jež v dobré víře upozorňují na možné korupční či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Stejně jsou chráněni zaměstnanci, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PODNIKU

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PODNIKU

SEZNAM PORADCŮ

Seznam poradců a právních zástupců k 1.1.2019

Čermák a spol., IČ 27109500

JUDr. Jan Kubálek, IČ 71345574

Dr. Trapl a Partner, IČ 27418049

BDO Audit s.r.o., IČ 45314381

Ing. Josef Tolar

Korn Ferry s.r.o., IČ 03430839

Ernst & Young s.r.o., IČ 26705338

JE GROUP s.r.o., IČ 03063313

RENOMIA a.s. IČ 48391301

MOORE STEPHENS s.r.o., IČ 26402220