1. Interní protikorupční program
 2. Protikorupční etický kodex
 3. Systém pro oznámení podezření na korupci
 4. Organizační schéma podniku
 5. Seznam poradců

  

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Cíl

Obecným cílem interního protikorupčního programu (dále jen IPP) podniku je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídícího systému takové prvky, které již svým charakterem v maximální možné míře brání vzniku potenciálního korupčního prostředí.

Hlavním cílem IPP podniku je vymezit v jednotlivých útvarech podniku oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídících mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit.

Mezi dílčí cíle IPP podniku patří tyto:

 • snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení
 • odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení
 • nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání
 • minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře
 • zdokonalovat IPP podniku a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit

 

IPP není jednorázovým aktem. Jedná se o protikorupční materiál, který musí reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě musí být operativně aktualizován.

 

Preambule

Pojem korupce vychází z latinského slovesa corrumpere, které znamená kazit, nalomit, oslabit, znetvořit či podplatit. Korupce je obecně chápana jako zneužívání pravomoci osobami ve veřejných funkcích, které směřuje k získání nepatřičných výhod za účelem soukromého obohacení. Nejčastěji se projevuje úplatkářstvím. V širším slova smyslu pojem korupce zahrnuje veškeré chování funkcionářů a zaměstnanců, které se odchyluje od formálně stanovených a kodifikovaných povinností za účelem dosažení soukromého finančního či statusového zisku prostřednictvím pravomocí, které jim byly
svěřeny.
Korupce je nebezpečný společenský jev, který způsobuje společnosti nemalé ekonomické i morální škody. V Preambuli Trestněprávní úmluvy o korupci je zdůrazněno, že korupce ohrožuje zákonnost, demokracii a lidská práva, podrývá dobrý způsob vlády, zásady solidnosti a sociální spravedlnosti, zkresluje konkurenceschopnost, brzdí ekonomický rozvoj a ohrožuje stabilitu demokratických institucí a morální základy společnosti. Tuto úmluvu ratifikovala Česká republika jako členský stát
Rady Evropy.

Ke korupci v podniku může docházet zejména u útvarů, které mají rozhodovací pravomoci a mohou ovlivnit zejména nákup materiálu a služeb, přidělování podpory, odprodej majetku nebo obsazování pracovních míst. Riziko vzniku korupce může být u osob, které disponují důležitými informacemi, jejichž funkční postavení v rámci podniku umožňuje ovlivnit rozhodovací procesy, ať už v přímé linii nadřízenosti a podřízenosti, nebo po linii výše postavení v rámci hierarchie funkcí a s tím spojených kontaktů.

 1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU

  Vytváření a posilování protikorupčního prostředí v podniku je jedním ze základních pilířů IPP. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí je osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola jejich dodržování a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

  1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

   Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku podniku a státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z korupčního jednání a na vyvození adekvátních opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

   Jednou z hlavních forem propagace protikorupčního jednání lze doporučit aktivní vystupování vedoucích zaměstnanců na školících akcích zaměřených na protikorupční problematiku. Zaměstnanci se tak osobně setkávají s protikorupčním vystupováním svých nadřízených, případně jsou seznamováni s konkrétními příklady z praxe své organizace včetně jejich řešení a důsledků.


   ÚKOLY
   1. Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.

    Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci
    Termín: průběžně, trvale

   2. Na poradách na všech úrovních řízení zhodnocovat s podřízenými zaměstnanci korupční situaci na pracovišti. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly. Sdílet způsob jejich řešení a důsledky.

    Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci
    Termín: průběžně, trvale

   3. Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

    Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci
    Termín: průběžně, trvale

  2. Protikorupční etický kodex a Etická komise

   Protikorupční etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců nad rámec zákona nebo vnitřních předpisů, definuje žádoucí, resp. nežádoucí chování a detailněji rozvádí problematické oblasti, jako jsou např. dary nebo střet zájmů. Aktivní propagace čestného a etického jednání ve smyslu Protikorupčního etického kodexu a vyhodnocování jeho účinnosti je předpokladem pro udržení a posílení dobrého jména podniku.

    

   Protikorupční etický kodex podniku je uveřejněn na internetových stránkách podniku a všichni zaměstnanci jsou povinni ho dodržovat, což stvrzují svým podpisem při seznámení se s příslušnými interními dokumenty. Všichni vedoucí zaměstnanci mají za úkol propagovat obsah Protikorupčního etického kodexu podřízeným zaměstnanců a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování. Aktivní propagací protikorupčního etického kodexu a IPP může být např. opakované umístění odkazu na Protikorupční etický kodex či IPP v aktualitách či na internetu, popř. intranetu.

    

   V podniku pracuje Etická komise, která se pravidelně zabývá řešením oznámených případů možného korupčního jednání zaměstnanců podniku a také aktivně působí při identifikaci rizik v podniku. Etická komise je uvedena jmenně na internetu podniku.


   ÚKOLY
   1. Propagovat obsah Protikorupčního etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

    Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci
    Termín: průběžně, trvale

   2. V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Protikorupčního etického kodexu.

    Odpovědnost: všichni zaměstnanci
    Termín: průběžně, trvale

   3. Uvádět seznam členů Etické komise na internetu.

    Odpovědnost: předseda Etické komise
    Termín: průběžně, trvale

  3. Vzdělávání zaměstnanců

   Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku podniku a státu, na vysvětlování obsahu Protikorupčního etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy podniku v případě potvrzení korupčního jednání.

    

   Vzdělávací akce jsou organizovány pro pracovní týmy dané organizačním uspořádáním podniku a téma školení je zpracováno tak, aby odráželo činnost a zaměření posluchačů s případným uváděním zobecněných případů korupčního jednání.

    

   Každý nový zaměstnanec je povinen do jednoho roku od nástupu absolvovat protikorupční školení. Následně je povinen absolvovat toto školení alespoň jedenkrát za pět let. Školení může probíhat v rámci většího celku, např. v rámci úvodního školení nových zaměstnanců.


   ÚKOLY
   1. Pořádat protikorupční školení

    Odpovědnost: Vedoucí oddělení bezpečnosti a interního auditu
    Termín: dle potřeby, minimálně 1x za 3 roky

  4. Systém pro oznámení podezření na korupci

   Pro prošetření podezření na korupci je v podniku určen vyšetřovatel, kterým je za podnik oddělení bezpečnosti a interního auditu zastoupené jeho vedoucím. Vyšetřovatel přijímá a prošetřuje podání a v nich obsažené podezření.

    

   Pro podání písemného oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání byla zřízena pevná uzamykatelná schránka umístěná na budově č.p. 2249, ulice Kněžskodvorská, České Budějovice (u vchodu do budovy, v níž ordinuje lékař MUDr. Piskač).

   Pro podání oznámení v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty korupce=zavinac=budvar.cz .

   Pro podání ústního oznámení byla zřízena protikorupční telefonní linka se záznamníkem: 387705158.

    

   Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně i neanonymně. Oznamovatel má právo na utajení totožnosti, pokud o to v oznámení požádá. Vyšetřovatel postupuje při prošetření podání tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

    

   Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

   • identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,
   • podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
   • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

   ÚKOLY
   1. Propagovat systém podřízeným zaměstnancům

    Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci
    Termín: průběžně, trvale

  5. Ochrana oznamovatelů

   Žádné oznámení učiněné dle bodu 1.4. IPP nebude postihováno, a to ani nepřímo. Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám, jež v dobré víře upozorňují na možné korupční či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Stejně jsou chráněni zaměstnanci, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.


   ÚKOLY
   1. Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

    Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci
    Termín: průběžně, trvale

 2. TRANSPARENTNOST

  Transparentnost posiluje kontrolu nad hospodařením s majetkem v rámci činnosti podniku a zvyšuje pravděpodobnost odhalení, čímž současně odrazuje od korupčního jednání. Zveřejňování informací probíhá v souladu s platnými právními předpisy.

  1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

   Zveřejňovány jsou v předepsaném rozsahu a formě v souladu s platnými právními a vnitřními předpisy informace z oblasti zadávání veřejných zakázek, pokud je podnik jejich spoluzadavatelem s osobou povinnou řídit se zákonem o veřejných zakázkách, dále informace o prodeji či pronájmu nepotřebného nemovitého určeného majetku a informace o nákladech na právní a konzultační služby.

    

   S účinností od 1.7.2016 jsou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších novel zveřejňovány v rámci informačního systému veřejné správy – Registru smluv smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH, pokud na ně nelze uplatnit výjimku pro nezveřejnění.

    

   IPP je trvale zpřístupněn všem zaměstnancům i veřejnosti na internetových stránkách na adrese http://www.budejovickybudvar.cz/protikorupcni-strategie.html , zaměstnancům ještě na podnikovém intranetu.


   ÚKOLY
   1. Aktualizovat zveřejněné informace

    Odpovědnost: příslušní vedoucí zaměstnanci
    Termín: průběžně, trvale

  2. Zveřejňování informací o systému rozhodování a protikorupčních informací

   V rámci transparentnosti o struktuře a kompetencích při rozhodování podnik zveřejňuje organizační schéma podniku na internetových stránkách podniku na adrese http://www.budejovickybudvar.cz/protikorupcni-strategie.html . Z platného zveřejněného schématu podniku jsou jednoznačně patrné vztahy podřízenosti a nadřízenosti. Protikorupční etický kodex je zveřejněn na internetových stránkách v tomtéž souboru.

   Dále podnik zveřejňuje na svých internetových stránkách na totožné adrese protikorupční informace v rozsahu

   • IPP
   • Systém pro oznámení podezření na korupci
   • seznam poradců

   ÚKOLY
   1. Aktualizovat informace o systému rozhodování

    Odpovědnost: Vedoucí oddělení bezpečnosti a interního auditu
    Termín: průběžně, trvale

   2. Aktualizovat protikorupční informace

    Odpovědnost: Vedoucí oddělení bezpečnosti a interního auditu
    Termín: průběžně, trvale

 3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

  Cílem v této oblasti je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech.

  1. Hodnocení korupčních rizik

   Nejméně jedenkrát ročně se provádí hodnocení korupčních rizik. Hodnocení korupčních rizik může být součástí analýzy rizik zpracovávané oddělením bezpečnosti a interního auditu. Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

   • identifikace a  hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech podniku,
   • vytvoření katalogu korupčních rizik,
   • přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik,
   • sledování rizikových oblastí.

   Hodnocení korupčních rizik je realizováno v níže uvedených fázích:

    

   Fáze 1

   • analýza organizační struktury
   • analýza interních dokumentů
   • analýza protikorupčních opatření
   • zjištění vnímání korupce a korupčních rizik

    

   Fáze 2

   • vytipování korupčních rizikových oblastí
   • Identifikace existujících korupčních rizik
   • Vytvoření tabulky „seznam korupčních rizik“

    

   Fáze 3

   • Hodnocení významnosti korupčních rizik

    

   Fáze 4

   • Identifikace kontrolních a řídících mechanismů
   • Posouzení identifikovaných kontrolních a řídících mechanismů
   • Identifikace a případná implementace nápravných opatření

    

   Fáze 5

   • Vytvoření souhrnné tabulky korupčních rizik
   • Vytvoření mapy korupčních rizik

   ÚKOLY
   1. Pravidelně hodnotit korupční rizika.

    Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci, za celek vedoucí oddělení bezpečnosti a interního auditu
    Termín: průběžně, trvale, minimálně jedenkrát ročně

  2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

   Pravidelné testování kontrolních a řídících mechanismů v oblastech významného korupčního rizika je důležité pro zjištění účinnosti kontrolních mechanismů pro identifikaci, odhalování a zabránění korupčnímu jednání a pro přijímání opatření posilujících tyto mechanismy.


   ÚKOLY
   1. Testovat kontrolní a řídící mechanismy z hlediska jejich účinnosti pro identifikaci, odhalování a zabránění korupčnímu jednání a v případě potřeby navrhovat jejich posílení.

    Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci, za celek vedoucí oddělení bezpečnosti a interního auditu
    Termín: průběžně, trvale

 4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

  Bezodkladná reakce při podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce a minimalizuje ztráty způsobené korupčním jednáním.

   

  Postup při podezření na korupci je následující:

  • Zaměstnanec, v případě, že získá podezření z korupčního jednání, toto nepřehlíží a informuje o této skutečnosti svého přímého nadřízeného.
  • Zaměstnanec, který o podezření z korupce z objektivního důvodu nechce informovat svého přímého nadřízeného, k oznámení využije některou z následujících variant:
   • Informuje přímo vyšetřovatele
   • Zašle oznámení do k tomu zřízené anonymní schránky
   • Zašle oznámení na k tomu zřízenou emailovou adresu
   • Zavolá své oznámení na k tomu zřízenou telefonní linku
  1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

   Prošetřování všech podnětů a oznámení podezření na výskyt korupčního jednání, které má za cíl shromáždit veškerá dostupná fakta k posouzení prověřovaných skutečností, se prování bezodkladně a důsledně, vždy za respektování platných právních předpisů a stanovených vnitřních postupů.

   Prošetřování podezření na korupci provádí vyšetřovatel.

   V případě, že se podezření v rámci provedeného prošetření nevyvrátí, podá vyšetřovatel písemný podnět Etické komisi k přezkoumání zjištění učiněných v souvislosti s prošetřováním podezření na korupci. Současně je v tomto případě oprávněn požádat předsedu Etické komise o její svolání.

   Vyšetřovatel vede evidenci jednotlivých oznámení o možném korupčním jednání.

   Vyšetřovatel zpracuje závěrečné vyhodnocení ke každému prošetřenému oznámení o korupčním jednání.


   ÚKOLY
   1. Dodržovat stanovené postupy při prošetřování podezření na korupci

    Odpovědnost: vyšetřovatel, Etická komise, příslušní vedoucí zaměstnanci
    Termín: průběžně, trvale

  2. Následná opatření

   V případě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci neprodleně přijímána opatření zaměřená zejména na oblast úpravy vnitřních předpisů a řešení vzniklých škod. Současně je vždy stanovena osobní a funkční odpovědnost zaměstnanců včetně vyvození adekvátních postihů.


   ÚKOLY
   1. Stanovit vhodná následná opatření při prokázání korupčního jednání.

    Odpovědnost: příslušní vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s vedoucím oddělení bezpečnosti a interního auditu
    Termín: průběžně, trvale

   2. Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.

    Odpovědnost: příslušní vedoucí zaměstnanci
    Termín: průběžně, trvale

 5. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU
  1. Pravidelné vyhodnocení Interního protikorupčního programu

   Vyhodnocení účinnosti IPP je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Shromáždění údajů a provedení dílčího vyhodnocení na úrovni jednotlivých útvarů je prováděno pravidelně ve dvouletých cyklech vždy k 31.12. každého lichého kalendářního roku.

   Na základě podkladů a vyhodnocení zpracovaných jednotlivými útvary bude následně provedeno pravidelné dvouleté souhrnné vyhodnocení IPP.

   ÚKOLY

   1. Shromáždit podklady a provést dílčí vyhodnocení plnění povinností vyplývajících z IPP v rámci útvaru za uplynulý kalendářní rok a předat je útvaru ředitele podniku (ÚŘP).

    Odpovědnost: všichni vedoucí útvarů, vedoucí právního oddělení, vedoucí personálního oddělení a vedoucí oddělení bezpečnosti a interního auditu

    Termín: 31.12. každého lichého kalendářního roku

   2. Provést vyhodnocení plnění povinností vyplývajících z IPP a zaslat je příslušnému odboru MZe – Odboru pro veřejné zakázky.

    Odpovědnost: Vedoucí oddělení bezpečnosti a interního auditu

    Termín: 31.1. následujícího kalendářního roku po termínu dílčího vyhodnocení

  2. Zprávy o Interním protikorupčním programu

   Souhrnná zpráva o IPP obsahující zejména počet identifikovaných podezření na korupci včetně výsledků jejich prověření a přehled přijatých nápravných opatření za uplynulé období od předešlého vyhodnocení IPP se předkládá řediteli podniku. Součástí zprávy je případný návrh na aktualizaci či úpravu IPP.


   ÚKOLY
   1. Předložit zprávu o plnění IPP za uplynulé období (2 kalendářní roky) řediteli podniku

    Odpovědnost: Vedoucí oddělení bezpečnosti a interního auditu
    Termín: 31.3. každého sudého kalendářního roku

  3. Aktualizace Interního protikorupčního programu

   Pokud ze zprávy o plnění IPP dle bodu 5.2.1. nebo po kontrole souladu IPP s aktuálním Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem (RIPP) vyplynula potřeba jeho aktualizace či úpravy, bude IPP aktualizován a jeho aktuální znění zveřejněno na internetových stránkách podniku v souladu bodem 2.2. IPP.

   Aktualizace či úprava IPP je možná i na základě jiné aktuální potřeby


   ÚKOLY
   1. Provádět aktualizaci IPP.

    Odpovědnost: Vedoucí oddělení bezpečnosti a interního auditu
    Termín: k 30.6. každého sudého kalendářního roku nebo dle potřeby

   2. Zveřejňovat na internetových stránkách podniku aktuální verzi IPP.

    Odpovědnost: Vedoucí oddělení bezpečnosti a interního auditu
    Termín: průběžně, trvale

 

V Českých Budějovicích dne 17.12.2018

 

Mgr. Petr Dvořák, ředitel podniku

 

 


 

 

PROTIKORUPČNÍ ETICKÝ KODEX

 

Účinný od 1.1.2019

Schválil: Mgr. Petr Dvořák, ředitel podniku

 

Preambule

Protikorupční etický kodex (dále jen „Kodex“) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Budějovického Budvaru, národní podnik (dále jen „podnik“), ve vztahu ke střetu zájmů, poskytování a přijímání darů, zneužití postavení či v boji proti korupci a úplatkům, které jsou stanoveny zákoníkem práce, dalšími platnými právními předpisy, interními předpisy podniku a základními pravidly slušnosti.

Účelem Kodexu je podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců podniku ve vztahu k podniku, zákazníkům i spolupracovníkům, a vytvářet prostředí, které je odolné korupci.

 

Obecné zásady

 1. Zaměstnanec vykonává svou práci v souladu s platnými právními předpisy, interními předpisy a plní příkazy k výkonu práce. Každý zaměstnanec respektuje v mezích právních předpisů cíle, koncepce a priority podniku.
 2. Zaměstnanec vykonává práci na vysoké odborné úrovni, kterou je povinen si průběžně prohlubovat, rozvíjet a doplňovat. Zaměstnanec sleduje vývoj ve svém oboru.
 3. Zaměstnanec respektuje znalosti a zkušenosti jiných odborníků a účinně je využívá pro svůj odborný růst. Vytváří kooperativní a kolegiální prostředí, dbá na rozvoj vztahů a podporuje vzájemnou otevřenost a vstřícnost.
 4. Zaměstnanec jedná korektně s ostatními zaměstnanci, zákazníky, partnery podniku i se soukromými osobami.
 5. Při výkonu své práce jedná zaměstnanec profesionálně a nestranně, bez sledování osobního prospěchu tak, aby neohrozil dobrou pověst a důvěryhodnost podniku.
 6. Zaměstnanec při svém jednání za podnik a při reprezentaci podniku postupuje vždy v souladu se zákony, požadavky občanské slušnosti i v souladu s pravidly společenské etikety.

 

Článek 2

Střet zájmů

 1. Zaměstnanec předchází situacím, které by vedly ke střetu jeho osobních zájmů s jeho postavením zaměstnance. Za osobní zájem se považuje každá případná výhoda pro zaměstnance, osoby blízké a fyzické a právnické osoby, se kterými má osobní, obchodní, pracovní nebo politické vztahy.
 2. Zaměstnanec se nezúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje. Není-li si jistý, zda je činnost s výkonem práce slučitelná, projedná to se svým přímým nadřízeným.

 

Článek 3

Zneužití pracovního postavení

 1. Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu své práce v podniku, ke svému osobnímu prospěchu ani prospěchu jiných osob. Nesnaží se ovlivnit pro soukromé účely žádnou osobu či instituci tím, že by zneužil svého pracovního postavení. Je jeho povinností vyhnout se střetu zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat.
 2. Zaměstnanec neuvádí nikoho vědomě v omyl.
 3. Zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje žádné přednostní nebo jiné zvýhodnění spojené s jeho pracovní činností.

 

Článek 4

Nakládání se svěřenými prostředky

 1. Se svěřenými prostředky nakládá zaměstnanec efektivně a ekonomicky. Finanční zdroje a zařízení, které mu byly svěřeny, využívá maximálně hospodárně.

 

Článek 5

Mlčenlivost a informování veřejnosti

 1. Zaměstnanec zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce a které by mohly poškodit nebo ohrozit činnost podniku. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti související s podezřením na korupční jednání.
 2. Zaměstnanec zachovává mlčenlivost o všech údajích, které se dozvěděl při výkonu práce, zejména o osobních údajích nebo utajovaných skutečnostech, pokud není této skutečnosti zbaven.
 3. Informace o činnosti podniku, jakož i další informace určené veřejnosti, sděluje za podnik zaměstnanec, který je k tomu určen.

 

Článek 6

Dary a jiné nabídky

 1. Zaměstnanec nepřijímá žádné pozornosti, dary, úsluhy ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jeho rozhodování, narušit profesionální přístup zaměstnance nebo které by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je součástí jeho pracovní náplně. Zaměstnanec  se přímo ani nepřímo nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako požadování či přijímání výhod za účelem vlastního prospěchu či obohacení.
 2. Zaměstnanec je povinen vždy odmítnout dary s výjimkou darů podle bodu 3 tohoto článku a veškeré finanční prostředky v jakékoliv výši a měně.
 3. Dary a jiné předměty, které jsou součástí společenského bontonu (např. drobné reklamní a propagační předměty, květiny, knihy a jiné tištěné dokumenty), jsou mu úměrné svým účelem i hodnotou a jsou poskytovány v rámci oficiálního pracovního jednání, nejsou považovány za úplatek. Při pochybnostech zaměstnance o charakteru a ceně takového daru informuje zaměstnanec přímého nadřízeného.
 4. Pokud hodnota daru nebo jiného předmětu dle předchozího odstavce tohoto článku (a to včetně drobných opakovaných darů nebo jiných předmětů od téhož dárce nebo v téže záležitosti v blízké časové souvislosti) přesahuje svou celkovou hodnotou částku 500,- Kč, je zaměstnanec povinen o přijetí takového daru nebo předmětu (dále společně jen „dar“) vyhotovit záznam. V záznamu uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení dárce/dárců, popis daru, důvod obdarování a datum obdarování. Vzor záznamu o přijetí daru je uveden v příloze č. 1. Podepsaný záznam pak zaměstnanec doručí na sekretariát ŘP, kde budou záznamy uchovávány a spravovány.
 5. Jakékoliv korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému přímému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestném řízení. Zaměstnanec je povinen taktéž bezodkladně oznámit svému přímému nadřízenému nabídnutí či získání neoprávněné výhody.
 6. Předpokládá-li zaměstnanec jednání s rizikem korupce nebo podvodu, vede je za přítomnosti minimálně jednoho svého spolupracovníka. O takovém jednání vyhotoví zaměstnanec záznam, v němž uvede jméno, a příjmení osob, s nimiž jednal, jméno a příjmení dalších osob, které byly jednání přítomny, popis a účel jednání a důvod, pro který předpokládá riziko korupce nebo podvodu. Tento záznam předá svému přímému nadřízenému. Přímý nadřízený záznam posoudí a zjistí-li, že jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu, podá oznámení orgánu činnému v trestním řízení.

 

Článek 7

Etická komise

 1. Zřizuje se Etická komise jako poradní orgán ředitele podniku.
 2. Etická komise (dále jen „Komise“) projednává podezření na nepřípustné jednání v rámci podniku, vyhodnocuje dodržování Kodexu zaměstnanci a navrhuje další postup v případě prokázání spáchání nepřípustného jednání, pokud není postup upraven jinými právními či vnitřními předpisy.
 3. Komise má 3 členy (předsedu a 2 další členy) jmenované ředitelem podniku z řad zaměstnanců podniku.
 4. Komise si při svém šetření vždy vyžádá vyjádření dotčeného zaměstnance. Je-li dotčeným zaměstnancem člen Komise, neúčastní se projednávání své věci s výjimkou vyjádření.
 5. Členové Komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí při výkonu své funkce.
 6. Předseda Komise zajistí zabezpečení podkladů pro jednání Komise i dalších informací týkajících se případů projednávaných Komisí tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 7. Etická komise průběžně kontroluje práci vyšetřovatele ustanoveného pro prošetření podezření na korupci.

 

článek 8

Závěrečná ustanovení

 1. Tento Kodex je závazný pro všechny zaměstnance podniku, kteří jsou k němu v pracovním poměru, a pro zaměstnance vykonávající činnost pro podnik na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 2. Porušení jednotlivých ustanovení tohoto Kodexu může být posuzováno jako porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru.

 

V Českých Budějovicích dne 17.12.2018

 

Mgr. Petr Dvořák, ředitel podniku

 

 


 

SYSTÉM PRO OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Systém pro oznámení podezření na korupci

Pro podání písemného oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání byla zřízena pevná uzamykatelná schránka umístěná na budově č.p. 2249, ulice Kněžskodvorská, České Budějovice (u vchodu do budovy, v níž ordinuje lékař MUDr. Piskač).

Pro podání oznámení v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty korupce=zavinac=budvar.cz .

Pro podání ústního oznámení byla zřízena protikorupční telefonní linka se záznamníkem: 387705158.

 

Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně i neanonymně. Oznamovatel má právo na utajení totožnosti, pokud o to v oznámení požádá. Vyšetřovatel postupuje při prošetření podání tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

 

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

 • identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,
 • podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
 • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

 

Ochrana oznamovatelů

Žádné oznámení podezření na korupci učiněné v rámci systému popsaného výše nebude postihováno, a to ani nepřímo. Oznamování je podřízeno principu ochrany oznamovatele, které zajišťuje podporu a ochranu osobám, jež v dobré víře upozorňují na možné korupční či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Stejně jsou chráněni zaměstnanci, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

 

 


 

 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PODNIKU

 

 


 

 

SEZNAM PORADCŮ

 

Seznam poradců a právních zástupců k 1.1.2019

Čermák a spol., IČ 27109500

JUDr. Jan Kubálek, IČ 71345574

Dr. Trapl a Partner, IČ 27418049

BDO Audit s.r.o., IČ 45314381

Ing. Josef Tolar

Korn Ferry s.r.o., IČ 03430839

Ernst & Young s.r.o., IČ 26705338

JE GROUP s.r.o., IČ 03063313

RENOMIA a.s. IČ 48391301

MOORE STEPHENS s.r.o., IČ 26402220