ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce: Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise 

      Nationale

   K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice 3, doručovací číslo 370 21

   IČ: 00514152

   zastoupený Mgr. Petrem Dvořákem, ředitelem podniku

   vedený v OR u KS v Českých Budějovicích pod sp.zn. AV 325

   (dále jen „BBNP“)

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje BBNP o Vás jako subjektu údajů zpracováváme, jak dlouho je zpracováváme, komu a z jakého důvodu je může předat, a informovat o tom, jaká práva Vám náleží.

Zpracování Vašich osobních údajů jednotlivých subjektů údajů se děje vždy v rozsahu odpovídajícím Vašeho postavení vůči BBNP.

Tyto Zásady jsou účinné od 25.5.2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“).

I. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoliv informace vztahující se k fyzické osobě, kterou lze podle ní identifikovat. Ze strany BBNP může dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy, zejména
  • akademický titul
  • jméno a příjmení
  • datum narození, ev. r.č.
  • adresa trvalého pobytu
  • bankovní spojení
  • podpis
 2. Údaje pro zjištění potřeb a požadavků zákazníka
  • Cookies
  • záznamy komunikace
 3. Údaje z monitoringu
 4. Kamerové záznamy z prostor střežených kamerovým systémem

  Areály BBNP a některé další provozy BBNP jsou střeženy kamerovým systémem z důvodu ochrany oprávněných zájmů BBNP. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou označeny upozorněním.

 5. Údaje nezbytné pro účast ve věrnostních programech nebo programech jim podobných, tedy základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

BBNP vždy zpracovává takto požadované a získané osobní údaje v rámci výše uvedených kategorií pouze k vymezeným účelům zpracování na základě příslušných právních základů zpracování a v odpovídajícím rozsahu, tedy tak, aby zpracování osobních údajů bylo zákonné.

II. Právní základy zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu BBNP nebo na základě zákona, pro jiné pouze na základě souhlasu.

 1. Zpracování je nezbytné z důvodu plnění smlouvy a jednání o smlouvě. Jedná se především o tyto dílčí účely
  • Jednání o uzavření kupní nebo jiné smlouvy
  • Uzavření smlouvy, její správa a plnění
 2. Zpracování je nezbytné z důvodu oprávněných zájmů BBNP, v tomto případě zpracovává BBNP údaje zejména v následujících situacích
  • zpracování údajů nesmluvních stran, tedy údaje osob, které nejsou stranou uzavřené smlouvy, ale jsou ve smlouvě uvedeny nebo s ní svázány (např. odpovědné osoby, kontaktní osoby, avalové, ručitelé)
  • marketingové aktivity při naplnění podmínky, že subjekt údajů takové zpracování může vzhledem k okolnostem důvodně předpokládat. Subjekt údajů má právo vznést vůči takovému zpracování námitku. Pokud ji vznese, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
  • uchovávání komunikace – BBNP uchovává komunikaci se subjektem údajů, pokud je její zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které probíhají za následujícími účely: plnění smlouvy a z ní plynoucích povinností v případě, kdy subjekt údajů, jehož komunikace s BBNP je uchovávána, není smluvní stranou. Záznamy jsou uloženy a chráněny způsobem, který zajišťuje, že nejsou dostupné neoprávněným osobám a současně BBNP přijal nezbytná opatření zabraňující neoprávněné nakládání s takto uloženými osobními údaji.
  • kamerové systémy, fyzická a IT bezpečnost – BBNP využívá kamerovou ostrahu, fyzickou ostrahu a zpracovává osobní údaje ze záznamů k následujícím účelům: bezpečnost a ochrana budov a prostor BBNP, ochrana majetku a osob v těchto budovách a prostorech, ochrana dat, prevence, odhalování a vyšetřování trestné činnosti nebo porušení vnitřních předpisů BBNP. BBNP vždy zvažuje rozsah kamerové ostrahy tak, aby nepokrýval větší prostor, než je vyžadováno pro výše uvedené účely.
  • vyřizování Vašich dotazů, stížností či požadavků,
  • rozvoj a podpora vlastní obchodní činnosti správce v rámci přímého marketingu.
 3. Zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a to zejména pro
  • vyřízení reklamací
  • plnění dalších povinností uložených dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

   Zpracování z důvodu plnění smlouvy, oprávněných zájmů správce a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností, po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

 4. Zpracování na základě souhlasu – jednotlivé dílčí účely zpracování a doby zpracování jsou uvedeny v souhlasech subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, zejména se jedná o souhlas se zasíláním marketingových a obchodních sdělení, účast ve věrnostních a jiných podobných programech. Udělení souhlasu není povinné. Jeho neudělení nemá vliv na zákonná práva subjektu údajů, pouze určitá služba vázaná na poskytnutí souhlasu nemůže být poskytnuta. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Ani odvolání souhlasu se nedotkne zákonných práv subjektu údajů.

III. Kategorie příjemců osobních údajů

BBNP při plnění svých závazků a povinností ze smluv a při svém podnikání využívá odborné služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje subjektů údajů předané BBNP, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od BBNP. Každý takový subjekt je vybírán pečlivě s ohledem na to, aby splňoval zákonné předpoklady, a s každým vybraným subjektem je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou naši smluvní partneři, které potřebujeme k dodržení smluvního vztahu s Vámi, dodavatelé IT, poskytovatelé kurýrní a logistické služby, a pokud je to nutné, tak Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům určeným na ochranu našich práv nebo jiným subjektům, zejm. správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, pokud nám to ukládají právní předpisy.

IV. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce Vaše osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněn/povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.

Pokud však správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u správce uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste mu udělili svůj souhlas s takovým zpracováním nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude správce v případech, kde mu to ukládá obecně závazný právní předpis, archivovat po předepsanou dobu.

V. Způsob zpracování osobních údajů

BBNP zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. BBNP vede evidenci veškerých činností, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů.

VI. Informace o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů od 25.5.2018 dle nařízení

 1. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení)

  Subjekt údajů má právo získat od BBNP na základě žádosti

  • potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje
  • přístup k nim, pokud je BBNP zpracovává
  • informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od BBNP opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů, o omezení jejich zpracování a možnosti vznést námitku proti zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, zdroje osobních údajů, pokud tyto nebyly získány od subjektu údajů, o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU
  • kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  V případě opakované žádosti může BBNP za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 2. Právo na opravu nepřesných údajů (čl. 16 nařízení)

  Subjekt údajů má právo na to, aby BBNP opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Současně s tím má subjekt údajů povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit BBNP, že k takové změně došlo. Zároveň je subjekt údajů povinen poskytnout BBNP součinnost v případě zjištění, že osobní údaje o něm zpracovávané nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu s ohledem na technické možnosti.

 3. Právo na výmaz (čl. 17 nařízení)

  Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud BBNP neprokáže oprávněné důvody pro jejich zpracování. BBNP má nastaveny mechanismy pro anonymizaci či výmaz osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Subjekt údajů může o výmaz požádat písemně.

 4. Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení)

  Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud popírá přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo podá námitku proti jejich zpracování.

 5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19 nařízení)

  Subjekt údajů má právo, aby BBNP oznámil opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů všem příjemcům, kterým byly údaje zpřístupněny, není-li to nemožné nebo nevyžaduje-li to nepřiměřené úsilí. Na základě písemné žádosti subjektu údajů jej BBNP bude informovat o těchto příjemcích.

 6. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení)

  Subjekt údajů má právo na základě žádosti získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl BBNP, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat je jinému správci, a to v případě, že:

  • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě mezi subjektem údajů a BBNP
  • zpracování se provádí automatizovaně.

  Bude-li to technicky proveditelné, může BBNP na žádost subjektu údajů předat osobní údaje přímo určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

  Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení)

  Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu neoprávněného zájmu BBNP, a to písemně.

 8. Právo na odvolání souhlasu (čl. 7 nařízení)

  Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat. Odvolání musí být výslovné, srozumitelné a určité.

 9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (čl. 22 nařízení)

  Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo.

  BBNP neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 13 odst.2 písm. d) nařízení)

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz ).

VII. Ostatní

Není-li uvedeno jinak, žádosti nebo jiné uplatnění práv subjektu údajů jsou vyhotoveny písemně a zasílají se e-mailem na
gdpr-manager=zavinac=budvar.cz nebo prostřednictvím doručovatele do sídla BBNP.

BBNP si vyhrazuje právo provádět změny v ochraně osobních údajů. Aktuální verze je vždy publikována na webových stránkách.
Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti Budweiser Budvar SK, s. r. o., so sídlom:  Diaľničná cesta 4416/18, 903 01 Senec, IČO: 46 332 642 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na 0914 337 790 e-mailom na info=zavinac=budweiserbudvar.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78 a § 79) ako aj ďalšími predpismi.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Podmienky ochrany súkromia sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, keď ste s nami v kontakte, napríklad pri návšteve našich webových lokalít, keď využívate produkty alebo služby našej spoločnosti, keď sa prihlásite na odber noviniek alebo keď komunikujete s našou spoločnosťou ako firemný zákazník, dodávateľ alebo obchodný partner atď.

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať naše služby a produkty a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov, zamestnancov a ďalších osôb;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb;

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel

Právny základ podľa GDPR

Uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov (organizovanie eventov, súťaží, kampaní, konferencií, príprava a tvorba webstránok a pod.)

Plnenie zmluvy - Čl. 6 ods. 1 b) GDPR

Prevádzkovanie sociálnych sietí

Plnenie zmluvy - Čl. 6 ods. 1 b)

Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter/SMS)

Súhlas - Čl. 6 ods. 1 a) GDPR

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách

Vernostné programy

Súhlas - Čl. 6 ods. 1 a) GDPR

Video produkcia

Súhlas - Čl. 6 ods. 1 a) GDPR / Plnenie zmluvy - Čl. 6 ods. 1 b)

Vývoj produktov a služieb a tvorba kampaní, ktoré sú navrhnuté so zameraním na vás, optimalizácia služieb zákazníkom a stále vylepšovanie našich webových lokalít

Oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 f), pričom oprávneným záujmom je v tomto prípade poskytovanie lepších a kvalitnejších služieb našim klientom a zákazníkom.

Zvýšenie predaja tovarov a služieb

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Účtovné a daňové účely

Zákonná povinnosť – Čl. 6 ods. 1 c) GDPR; osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojitosti s čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Bezpečnostné opatrenia

Oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 f), pričom oprávneným záujmom je zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Štatistiky

Čl. 89 GDPR

Archívne účely (registratúra)

Čl. 89 GDPR a Zákon o archívoch a registratúrach

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom alebo sprostredkovateľom, materskej spoločnosti, našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, účtovníkom, audítorom), alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame inú entitu (sprostredkovateľa), vždy pred poverením takejto entity overujeme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zaužívanými zvyklosťami pri poskytovaní služieb v našej oblasti. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. Napríklad podľa § 35 ods. 3 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve sa „účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.“

Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym poriadkom alebo plánom.

 Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • registráciou na našich stránkach;
 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;
 • komunikáciou s Vami;
 • účasťou v súťaží alebo propagačnej kampani a iných podujatiach organizovaných spoločnosťou;
 • účasťou na aktivitách sociálnej siete;
 • prihlásením na odber noviniek o službách, produktoch a aktivitách našej spoločnosti;
 • odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami; a
 • súbormi cookies pri prehliadaní našej webstránky.

Ak nie ste náš klient alebo zákazník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov, či zákazníkov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov a pod. V takom prípade sa nejedná o dobrovoľné poskytovanie osobných údajov z Vašej strany. Pri takomto spracúvaní osobných údajov sa vždy spoliehame na relevantný právny základ.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať a to zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na adresu (info=zavinac=budweiserbudvar.sk) alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu prevádzkovateľa.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte najmä:

Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku.

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b).

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f).

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky. Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia  sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

REKLAMAČNÝ PORIADOK BUDWEISER BUDVAR

Spoločnosť Budweiser Budvar SK, s.r.o.,. vydáva tento reklamačný poriadok:

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Účelom tohto reklamačného poriadku je stanoviť podmienky reklamácie vád tovaru za účelom zabezpečenia jednotného a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií.
 2. Pre účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie:
  1. „predávajúcim“ obchodná spoločnosť Budweiser Budvar SK, so sídlom Diaľničná cesta 4416/18, 903 01 Senec, IČO:             46332642;
  2. „kupujúcim“ osoba, ktorá zakúpila priamo u predávajúceho tovar ako aj tretie osoby, ktoré zakúpili tovar od kupujúceho;
  3. „tovarom“ potravinársky tovar z kategórie pivo vyrábaný výrobcom Budějovický Budvar n.p.

Článok 2

Právo na uplatnenie reklamácie

 1. Ak sa vyskytne na tovare, ktorý zakúpil kupujúci u predávajúceho vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady tovaru, ktoré sa vyskytli počas záručnej doby (doby spotreby/do dátumu minimálnej trvanlivosti).
 3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
  1. vady tovaru spôsobil kupujúci, jeho zamestnanci a osoby ním poverené alebo konajúce v jeho mene;
  2. vady tovaru boli zistiteľné pri prevzatí tovaru kupujúcim;
  3. vady tovaru spôsobili tretie osoby po tom, čo nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na kupujúceho;
  4. kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel alebo bol na vadu upozornený alebo ak bola pre vadu cena tovaru znížená;
  5. kupujúci tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar zachovať svoje špecifické vlastnosti.
 4. Za vadu nie je možné považovať zmenu vo vlastnostiach tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien, ktoré sú tovaru z dôvodu jeho druhu alebo charakteristiky vlastné ako aj v dôsledku nesprávneho skladovania.
 5. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách.

Článok 3

Podmienky uplatnenia reklamácie a jej vybavenie

 1. Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka kupujúceho.
 2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, a to pri prevzatí tovaru alebo v jeho záručnej dobe, inak právo na reklamáciu zaniká.
 3. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie:
  1. predložiť tovar, ktorého vadu uplatňuje („reklamovaný tovar“);
  2. predložiť doklad o kúpe reklamovaného tovaru;
  3. jasne a zreteľne uviesť, v čom spočíva vada reklamovaného tovaru.
 4. Reklamácie vybavuje obchodný zástupca výrobcu na základe oznámenia kupujúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady.
 5. V prípade, že kupujúci uplatnil právo reklamovať vadu tovaru, obchodný zástupca predávajúceho  o reklamácii rozhodne spravidla ihneď po kontrole reklamovaného tovaru na prevádzke kupujúceho. O vybavení reklamácie sa spíše reklamačný list protokol.
 6. V zložitejších prípadoch rozhoduje predávajúci o reklamácii do 3 pracovných dní odo dňa reklamácie, najdlhšie však v lehote do 30 dní , ak jej vybavenie vyžaduje odborné posúdenie alebo uskutočnenie rozboru. V takýchto prípadoch obchodný zástupca predávajúceho  vystaví reklamačný protokol s vyznačením poznámky „na posúdenie“. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar spolu s reklamačným protokolom odovzdať predávajúcemu , a to prostredníctvom predávajúceho resp. osoby, od ktorej kúpila reklamovaný tovar (kupujúci). Kupujúci je povinný vrátiť reklamovaný tovar za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
  • v rámci záručnej doby,
  • s nalepenou čitateľnou etiketou
  • s obsahom minimálne 80% pôvodného obsahu balenia
  • s originálnou záklopkou plombou
  • s Reklamačným protokolom  
 7. V prípade oprávnenej reklamácie sa má za to, že vady tovaru sa vzhľadom na jeho potravinársky charakter považujú za neodstrániteľné a predávajúci vybaví reklamáciu spravidla vrátením zaplatenej kúpnej ceny na základe dobropisu vystaveným predávajúcim. V prípade neuznanej reklamácie t.j. za vadu zodpovedá kupujúci, sa tovar vzhľadom na jeho potravinársky charakter a ochranu zdravia spotrebiteľa nevracia naspäť kupujúcemu.

Článok 4

Ďalšie ustanovenia

 1. Nesprávne zúčtovanie tovaru sa nepovažuje za reklamáciu. V prípade, že kupujúci zistí nesprávne zúčtovanie tovaru, je povinný túto skutočnosť namietnuť bezodkladne po obdržaní faktúry vystavenej predávajúcim.
 2. Zodpovednosť predávajúceho za škody z vád tovaru zahŕňa len skutočnú škodu, ktorej výška je obmedzená kúpnou cenou reklamovaného tovaru. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za ušlý zisk ani za žiadnu nepriamu či následnú škodu.
 3. Zodpovednosť výrobcu tovaru v zmysle ust. zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom nie je ustanoveniami tohto reklamačného poriadku dotknutá.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok je umiestnený na  webovej adrese predávajúceho
  www.budejovickybudvar.cz
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.10.2016.