Informace podle ustanovení § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Název

Budějovický Budvar, národní podnik
Budweiser Budvar, National Corporation,
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale

Důvod a způsob založení

Podnik byl zřízen výměrem Ministerstva potravinářského průmyslu v Praze ze dne 21.12.1966, č.j. 11829/66-133, doplněným výměrem Ministerstva zemědělství a výživy České republiky v Praze ze dne 22.6.1970, č.j. 335/70/I-3, a to na základě zákona č. 109/1964 Sb., hospodářského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním předmětem činnosti podniku je podnikání a dosahování zisku. Zakladatelská listina, jakož i veškeré ostatní související dokumenty jsou uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích

Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitel podniku. Ředitel jmenuje a odvolává své zástupce, kteří jej v době jeho nepřítomnosti zastupují.

Kontrolním orgánem podniku je dozorčí rada.

Personální složení orgánů podniku je uvedeno ve výpise z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, jež je v elektronické podobě dostupný na adrese www.justice.cz

Kontaktní spojení, IČ, DIČ a bankovní spojení

K. Světlé 512/4 České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Doručovací číslo: 370 21
IČ: 005 14 152
DIČ: CZ00514152
Datová schránka: yrfs29r
Bankovní spojení: 23709231/0100
Měna: CZK
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ3601000000000023709231
Účel použití: Běžný platební styk, platby v CZK

Místo a způsob žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání

Podání je možné učinit elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na oficiální internetové stránce podniku www.budejovickybudvar.cz/kontakty/kontakty.html nebo písemně zasláním žádosti na adresu sídla podniku.

Formulář

použití formuláře není pro žadatele povinné

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně její části podává žadatel ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti a to jeho doručením na adresu podniku. Povinný subjekt odvolání postoupí nadřízenému orgánu, kterým je ředitel podniku. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dál odvolat.

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti se podává písemně u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje jako nadřízený orgán ředitel podniku.

Nadřízený orgán rozhodne o opravném prostředku do 15 dnů ode dne, kdy mu byly odvolání nebo stížnost předloženy. Rozhodnutí o opravném prostředku se oznámí žadateli.

Řešení životních situací

Žádost o poskytnutí informací se podává písemně či ústně. V případě, že na základě ústně podané žádosti není informace poskytnuta, nebo nelze o takové žádosti řádně rozhodnout, je nutné podat žádost písemně.

Žádost je podána dnem, kdy ji podnik obdržel.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Lhůty pro vyřizování informací stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

O žádosti rozhodne podnik do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, povinný subjekt, nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělí žadateli údaje umožňující vyhledávání a získání zveřejněné informace.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí takové žádosti.

Pokud se žadatelem požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, tento žádost odloží a tuto skutečnost spolu s odůvodněním sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Opravné prostředky

Postup pro vyřizování opravných prostředků se řídí ustanovením § 16 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Písemné odvolání se podává na adresu sídla podniku.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 • kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 • který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní podnik písemný záznam.

Stížnost se podává podniku, a to do 30 dnů ode dne

 1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán při rozhodování rozhodne tak, že

 1. postup povinného subjektu potvrdí,
 2. povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
 3. usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle § 16 odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 1. výši úhrady nebo odměny potvrdí,
 2. výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
 3. povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Listina základních práv a svobod, vyhlášena pod č. 2/1993 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Statut Budějovického Budvaru, národní podnik

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

 


 

Sazebník úhrad za poskytování informací

podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“) vydává Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale (dále také jen „BBNP“) tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“). Při stanovení sazebníku vycházel BBNP zejména z ustanovení nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:

Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation,
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale
se sídlem K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice, doručovací číslo 370 21
IČ: 00514152
DIČ: CZ00514152
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích pod sp.zn. A V 325

Datum platnosti:

od data vydání

Sazebník jednotlivých úhrad:

1) Pořízení kopií
A4 jednostranně 3,- Kč/1 list papíru
A3 jednostranně 4,- Kč/1 list papíru
A4 oboustranně 4,- Kč/1 list papíru
A3 oboustranně 5,- Kč/1 list papíru
Elektronická fotokopie dokumentu A3 nebo A4 2,- Kč/1 list papíru
2) Opatření technických nosičů dat
Nosič CD-R 20,- Kč/ks
Nosič DVD-R 25,- Kč/ks
3) Odeslání informací žadateli
Dle ceníku poskytovatele poštovních služeb platného době vyčíslení úhrady
4) Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Za každou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací bude účtována sazba 300,- Kč/hod., která odpovídá průměrným osobním nákladům pracovníků, kteří se na vyhledávání mimořádně rozsáhlých informací podílejí.

V případě, že povinný subjekt bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace. V oznámení uvede výši požadované úhrady, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vypočtena. Nedílnou součástí oznámení je poučení o možnosti podat stížnost proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace, v aké lhůtě, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává.

Úhradu nákladů lze provést v hotovosti na pokladně povinného subjektu na adrese K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice, nebo převodem na účet povinného subjektu vedeného u Komerční banky, a.s. pobočka České Budějovice, č. účtu: 23709231/0100, pod VS uvedeným v oznámení.  K částce úhrady bude připočtena DPH ve výši dle platných předpisů.

Pokud bude požadována úhrada nákladů za poskytnutí informace, je úhrada požadovaných nákladů podmínkou pro poskytnutí informace.

Sazebník byl vydán dne 12.10.2016

Ing. Petr Žáček

Ekonomický ředitel


Archiv odpovědí na žádosti o informace dle zákona č. 106/99 Sb.

 

Výroční zprávy Budějovického Budvaru dle zákona 106-1999

Výroční zpráva roku 2015

Výroční zpráva roku 2016