Sazebník úhrad za poskytování informací

podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“) vydává Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale (dále také jen „BBNP“) tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“). Při stanovení sazebníku vycházel BBNP zejména z ustanovení nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:

Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation,
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale
se sídlem K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice, doručovací číslo 370 21
IČ: 00514152
DIČ: CZ00514152
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích pod sp.zn. A V 325

Datum platnosti:

od data vydání

Sazebník jednotlivých úhrad:

1) Pořízení kopií
A4 jednostranně 3,- Kč/1 list papíru
A3 jednostranně 4,- Kč/1 list papíru
A4 oboustranně 4,- Kč/1 list papíru
A3 oboustranně 5,- Kč/1 list papíru
Elektronická fotokopie dokumentu A3 nebo A4 2,- Kč/1 list papíru
2) Opatření technických nosičů dat
Nosič CD-R 20,- Kč/ks
Nosič DVD-R 25,- Kč/ks
3) Odeslání informací žadateli
Dle ceníku poskytovatele poštovních služeb platného době vyčíslení úhrady
4) Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Za každou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací bude účtována sazba 300,- Kč/hod., která odpovídá průměrným osobním nákladům pracovníků, kteří se na vyhledávání mimořádně rozsáhlých informací podílejí.

V případě, že povinný subjekt bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace. V oznámení uvede výši požadované úhrady, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vypočtena. Nedílnou součástí oznámení je poučení o možnosti podat stížnost proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace, v aké lhůtě, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává.

Úhradu nákladů lze provést v hotovosti na pokladně povinného subjektu na adrese K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice, nebo převodem na účet povinného subjektu vedeného u Komerční banky, a.s. pobočka České Budějovice, č. účtu: 23709231/0100, pod VS uvedeným v oznámení.  K částce úhrady bude připočtena DPH ve výši dle platných předpisů.

Pokud bude požadována úhrada nákladů za poskytnutí informace, je úhrada požadovaných nákladů podmínkou pro poskytnutí informace.

Sazebník byl vydán dne 12.10.2016

Ing. Petr Žáček

Ekonomický ředitel

 

Výroční zprávy Budějovického Budvaru dle zákona 106-1999

Výroční zpráva roku 2015

Výroční zpráva roku 2016